دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن

آثار توقیف مال مرهونه بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن

دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی‌شود. رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرایی […]