نمونه رای تعدیل تقسیط مهریه

تعدیل تقسیط مهریه

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در خصوص دعوی (الف.ه.پ.) به طرفیت (ز.غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخ ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج […]