ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک

پرسش: اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوای حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تأمین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟ نظر اکثریت با استنباط از مواد ۲۴۹، ۲۸۶، ۲۹۲، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و بند (ج) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و […]