دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌ دار

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار

پرسش: آیا مدعی می‌تواند به‌تبع امر کیفری و یا به‌صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده‌داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟ نظر […]