در صورت جعل خیار و عدم انجام تعهد

در صورت جعل خیار و عدم انجام تعهد

پرسش: در معامله جعل خیار شده در صورت عدم انجام تعهد اگر خریدار بخواهد، دادگاه در این مورد فروشنده را منحصراً به پرداخت وجه التزام، محکوم خواهد کرد. چنانچه در قرارداد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلاً دو ماه دیگر) در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار […]