تعدیل اجاره‌بها دراجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

تعدیل اجاره بها

با توجه به تشابه ظاهری سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ در عرف چنان باب شده است که گویا شیوه تعدیل اجاره‌بها نیز درخصوص قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ مثل قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می‌باشد. حال آن‌که به مانند سایر احکام قوائد تعدیل نیز در این قانون به […]