نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن

ابطال سند رسمی

  مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای ابطال سند مالکیت مربوط به پلاک ثبتی …… به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دلایل و منضمات ۱٫ سند مالکیت ۲٫ دادنامه کیفری ۳٫ […]