نمونه دادخواست ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت

ابطال سند رسمی

  نمونه دادخواست ابطال سند رسمی   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و […]

قانون صدور چک جدید

عدم اطلاع از مجعول بودن چک,قانون صدور چک با آخرین اصلاحات و الحاقات 1397

قانون صدور چک بر اساس اخرین تغییرات که در سال ۹۷ اعمال شده است به شرح زیر می باشد قبل از اقدام به هر نوع روش وصول چک باید از طریق یک وکیل متخصص برای جلوگیری از سردرگمی و پیشگیری از مشکلات پیش رو مشاوره و کمک بگیرید برای اینکار می توانید از طریق شماره […]