اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کیفری

اعتراض-ثالث-جدیدی

 اعتراض ثالث اجرایی کیفری همانند اعتراض ثالث مدنی است به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث […]