مهم ترین نکات حقوقی

نکات قانونی خرید ملک

 ما با جمع آوری مطالب کاربردی بسیار مهم و به روز حقوقی و کیفری،خانواده نکات کاربردی در خصوص قذف همراه با مثال تعریف:قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا  لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد. قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد. […]