نمونه رای اعاده دادرسی در امور کیفری

نمونه رای اعاده دادرسی

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند. اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به […]

نمونه رای ترک انفاق

ترک انفاق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج است و خواهان مخیر است که در هرکدام از دادگاه‌های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است.   خلاصه جریان پرونده […]