توافق زوجین (طلاق توافقی) + مدت زمان

طلاق توافقی

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر میدهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب میکند. طلاق خلع براساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن […]