ابطال رای داوری مالی و غیر مالی

ابطال رای داوری مالی و غیر مالی

تعریف داوری: می توان داوری را بدین نحو تعریف کرد که داوری حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می کنند. این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده می شوند. داوری نهادی هست توافق […]