اقرار و شرایط صحت آن چیست؟

اقرار

اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی؛ اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. اخبار لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاص […]