منظور از تمکین در حق حبس چیست؟

تمکین در حق حبس

به محض انعقاد عقد نکاح، آثاری بین طرفین ایجاد می گردد که برخی از آنها از جمله آثار مالی و برخی از آثار غیر مالی هستند. آثار غیرمالی ازدواج مواردی مثل حقوق و تکالیفی است که زوجین پس از ازدواج نسبت به هم دارند. برخی از این حقوق و تکالیف به صورت مشترک میباشد که […]

تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری

تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری

جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از سه دسته خارج نیستند یا جرایم علیه اموال هستند یا جرایم علیه اشخاص و یا جرایم علیه امنیت و آسایش. جرایم علیه اموال جرایمی است که مرتکب با ارتکاب آنها به اموال مردم زیان می رساند. این جرایم جرایمی هستند مثل جرم کلاهبرداری، سرقت، جعل، […]