سبب اقوی از مباشر است یعنی چه و سبب اقوی از مباشر در حقوق ایران

سبب اقوی از مباشر

سبب در اصطلاح حقوقی، عنصری است که علت غیر مستقیم وقوع جرم می باشد و در ارتکاب جرم موثر است لیکن عمل اصلی جرم به وسیله شخص دیگر یعنی، مباشر صورت می گیرد. مباشر شخصی است که علت مستقیم و بدون واسطه وقوع جنایت است. برای مثال “الف” آتشی بیفکند و “ب” شخصی را داخل […]