شرح ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی

ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی

ایرادات نحوه طرح دعوی که خوانده دعوی می تواند آن ها را مطرح نماید، موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. در حقیقت با تسلط بر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می توان متوجه شد که یک دعوی باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا به درستی و به […]