مجازات شکار غیر مجاز حیوانات

مجازات شکار غیر مجاز حیوانات

شاید در نگاه اول شاید بزرگترین بحران کشور، تحریم ها و یا وضعیت اقتصادی به نظر برسد، ولی مطابق با نظر کارشناسان، بزرگترین بحران پیش روی کشور، بحران محیط زیست است. یکی از مواردی که در کنار زمین خواری، از بین بردن اکوسیستم و ساخت و ساز، بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد می […]