مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در اسلام خوردن شراب از ابتدا حرام بوده ولی برای اینکه اعراب اکثرا افراد جاهل و مشرکی بودند حکم بر حرام بودن آن یکباره صادر نشد و بعد از فراهم آمدن بستر فرهنگی و اجتماعی طی مراحلی حکم به حرام بودن شراب داده شد. وقتی که نوشیدن مشروبات الکلی حرام و جرم است به طریق […]