قانون چند همسری در ایران و قانون مدنی

قانون چند همسری در ایران چند همسری از دیدگاه قانون مدنی

زمانی که صحبت از چند همسری است آنچه به ذهن متبادر می شود فرضی است که مردی با بیش از یک زن ازدواج می کند در جوامع مختلف کمتر اتفاق می‌افتد که زنی بیش از یک شوهر داشته باشد، هرچند در بعضی قبایل مثل توده ای جنوب هند و تبت چند شوهری مشاهده می‌شود. در […]

تفسیر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

معاونت در لغت از ریشه «عَون» یعنی «کمک کردن و یاری رساندن» گرفته شده است. در اصطلاح حقوقی نیز به این معناست که شخصی در ارتکاب جرم به دیگران کمک کند، یعنی اگر این کمکهای شخص معاون نباشد ممکن است شخص مباشر هرگز موفق به انجام آن عمل مجرمانه نشود. عناصر لازم برای تحقق جرم […]

تشریح ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی

تشریح ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی

افراد ممکن است در وقایع روزمره خود با شرایطی رو به رو شوند که به ناچار به مال یا جان کسی آسیبی برساند و مورد حمایت قانون قرار گیرند. بدین معنا که شخص برای اینکه از آسیب بزرگی جلوگیری کند در حالت اضطرار مرتکب جرمی شود که قانونگذار آن را جرم انگاری کرده و برای […]