نحوه تخلیه ملک مشاع + نمونه دادخواست

نحوه تخلیه ملک مشاع + نمونه دادخواست

به طور کلی اگر کسی مال غیر منقول مثل خانه و مغازه کسی دیگر را بدون اذن و رضایت مالک، تصرف کند برای کوتاه کردن دست متصرف غیر قانونی، طبق تقسیم بندی هایی که در کتب علمای حقوق بیان شده است ممکن است به چند جهت بتوان این فرد را خلع ید کرد به این […]

کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

در دی ماه سال ۱۳۴۱ تمامی جنگل‌ها و مراتع، جزو اموال ملی اعلام شدند و قانون آن نیز به تصویب رسید. تا قبل از آن تملکات و تصرفات اربابی و نفوذ این افراد در جنگل‌ها و مراتع حاکم بود. در پی قانون تصویب شده با موضوع حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب […]