فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و نمونه دادخواست

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک و نمونه دادخواست

اجاره به شرط تملیک از تاسیس ها و نهاد های حقوقی جدید به حساب می آید در این قرارداد و قرارداد های جدید بی شک نیاز های جامعه در آن نهفته است. در اجاره به شرط تملیک، فرد قصد خرید مالی را دارد اما چون فعلا توان پرداخت نقدی آن را ندارد با مالک توافق […]