ارث زن و دختر از زمین کشاورزی

ارث زن و دختر از زمین کشاورزی

ارث، وراث و ماترک از جمله مؤلفه های اصلی حقوق ارث  محسوب می شود که برای بعد از فوت شخص حقیقی (انسان) متبلور و اشخاص ذینفع را ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار دهد و این تقابل بعضاً نشأت گرفته از عدم علم به قانون و یا زیاده خواهی برخلاف این قانون است. پس […]