بنچاق خودرو چیست؟ در صورت مفقود شدن چگونه المثنی بگیریم

بنچاق خودرو چیست؟

بنچاق همان سند منگوله دار است که در قدیم وقتی که قانون ثبت اجرا نمی شد توسط افراد با سواد نوشته و امضا می شد. بنچاق قبل از این که قانون ثبت به تصویب برسد به سندی اطلاق می شد که به صورت عادی تنظیم ‌می شد و توسط افراد مورد اعتماد امضا می شد […]

مهریه در صیغه موقت

شرایط و میزان مهریه

مهریه از لوازم عقد نکاح می باشد. حال چه نکاح دائم یا نکاح موقت، مهریه مالی است که در ازدواج برای زن در نظر گرفته می شود و حق مالی زن در نکاح محسوب می شود و به محض عقد به مالکیت زن در می آید. به نظر مشهور شرط کردن عدم تعلق مهریه به […]