نحوه استعلام ملک از شهرداری

نحوه استعلام ملک از شهرداری و ثبت اسناد قبل از خرید

 استعلام ملک از شهرداری :خرید و فروش ملک با توجه به آن که امروزه سرمایه زیادی را می طلبد و باعث جا به جایی و انتقال سرمایه زیادی از یک فرد به فرد دیگر است از این رو دارای حساسیت ها و ضرورت هایی نیز می باشد. لذا لازم است برای انجام معامله فرد معامله […]

خرید و فروش ملک با وکالت نامه

خرید و فروش ملک با وکالت نامه

ممکن است به دلایل گوناگون فروشنده خانه و زمین را به صورت رسمی هنگام خرید و فروش سند را به نام خریدار نزند و به جای آن  وکالت به خریدار بدهد. یکی از این دلایل ممکن است صرف زمان زیاد و هزینه زیاد باشد در نقل و انتقال رسمی این املاک و یا نداشتن سند […]

اسقاط حق تجدید نظر خواهی یعنی چه؟

اسقاط حق تجدید نظر خواهی چیست

طرفین هر دعوا، پس از شروع به دادرسی مطابق با قانون، از یک سری حقوق برخوردار می باشند که حتی عدم رعایت آن از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی برای متخلفین خواهد بود. این حقوق حتی پس رسیدگی به موضوع و  صدور حکم از دادگاه بدوی نیز برای طرفین به موجب اعتراض به رای […]