فک پلمب چیست و آیا فک پلمپ شهرداری جرم است؟

فک پلمب چیست

پلمب به معنای تعطیل کردن و جلوگیری از فعالیت یک مکان می باشد و فک پلمب هم به این معنا است که پلمب و بسته شدن مکانی که به علت قانونی غیر فعال شده دوباره باز شود و فعالیت خود را از سر بگیرد. فک پلمب واحد های صنفی پس از گذشتن یک هفته از […]

منظور از وکالت در توکیل چیست؟

منظور از وکالت در توکیل چیست

عقد وکالت به معنای نیابت دادن فرد به دیگری برای انجام امور وی می باشد. این عقد در حوزه عقود معین قرار دارد. در قانون مدنی، عقود معین مانند وکالت، عقودی هستند که نام و احکام آنان در قانون آمده و بیان شده است لذا به این جهت به آن عقود با نام نیز گفته […]

برائت چیست و شرایط صدور آن

منظور از حکم برائت چیست و شرایط صدور آن

زمانی که عمل غیر قانونی اتفاق می افتد؛ اصل بر این است که متهم به انجام آن عمل، بی گناه است تا وقتی که اتهام آن شخص به طور کامل اثبات شود. این اصل مشترک بین تمام نظام های حقوقی دنیا وجود دارد و همه کشور ها متفق القول بر اصل برائت اعتقاد دارند. در […]