معامله ی تهاتری چیست؛ اصول، قواعد و قوانین آن

معامله ی تهاتری چیست

یکی از مهم ترین آثار و ارکان حقوق مدنی ما، که از جمله بیشترین کاربرد را نیز بین اقشار جامعه و نهاد های مختلف برخوردار می باشد، بحث تعهدات می باشد. اگرچه تاکنون در خصوص بحث ایجاد تعهدات، مطالب بسیار زیادی را می توان یافت، اما مساله ای که به اندازه ی ایجاد تعهدات حائز […]