نحوه و قانون سخن وری در دادگاه ترک انفاق

در دادگاه ترک انفاق چه بگوییم

پرداخت نفقه و هزینه های زندگی زوجه در قانون اسلامی بر عهده مرد می باشد حتی اگر زن خود شاغل باشد و دارایی و درآمد کافی برای گذران زندگی داشته باشد، باز هم مرد وظیفه دارد که هزینه ها و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد. قانون گذار هم در این باب ترک این وظیفه […]