ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

در قانون کار از ماده ۶۲ و پس از آن درباره تعطیلات و مرخصی های کارگران بحث شده است. کارگر در هفته باید یک روز تعطیل با مزد داشته باشد. این را ماده ۶۲ تاکید می کند که روز جمعه تعطیلی هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در ماده ۶۳ نیز روز جهانی […]

ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران چیست؟

ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران چیست

ماده ۱۰ حقوق کار درباره موردی بحث می کند که قرارداد کار به چه نحوی باید بسته شود از مواد ۷ تا ماده ۳۳ قانون کار به قرارداد کار پرداخته شده است و پس از تعریفی از قرارداد کار در ادامه به شرایط آن می پردازد. در ادامه و در ماده ۹ به شرایط قرارداد […]