مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول و دوم

مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول و دوم

رانندگی بدون گواهینامه بحثی است که همیشه در ذهن افراد، محل سوال بوده و گاها در عرف مرد به اشتباه تصوراتی درباره رانندگی بدون گواهینامه و تصادف وجود دارد؟ مسئله این است که اگر کسی گواهینامه نداشته باشد و رانندگی کند آیا جرم است؟ و اگر تصادفی رخ بدهد آیا وی به دلیل نداشتن گواهینامه […]

منظور از عقد خارج لازم چیست؟

منظور از عقد خارج لازم چیست

برای تببین این موضوع لازم است ابتدا مفاهیمی را توضیح بدهیم. عقود و قرارداد ها در یک تقسیم بندی از جهت پایبندی به عقد یا پایبند نبودن به عقد تقسیم می شوند به عقد لازم و عقد جایز، عقد لازم عقدی است که توسط هیچ یک از طرفین قابل به هم زدن یا قابل فسخ […]