نمونه رای الزام به انجام تعهد

نمونه رای الزام به انجام تعهد

عقدی که بین طرفین واقع می شود برای هر یک از طرفین تعهدی را به همراه دارد مگر آنکه عقد مجانی مانند هبه باشد. هر کسی که تعهد را مطابق توافق و تعهد بر عهده گرفته، ملزم است که آن را ایفا کند؛ در غیر این صورت فردی که شرط یا تعهد به نفع اوست […]

نمونه رای استرداد دادخواست

نمونه رای استرداد دادخواست

اگر حق کسی در جامعه ضایع شده باشد برای احقاق حق و دادخواهی باید ابتدائا دادخواست تقدیم دادگاه کند. دادخواست برای تنظیم شدن شرایطی دارد که باید رعایت شود از طرفی تقدیم دادخواست برای شروع دعوا آثاری را به وجود می آورد. یکی از این آثار دادخواست مکلف شدن دادگاه به رسیدگی به دعوا می […]