نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی به زبان ساده همان غصب است. کسی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در ملک دیگری تصرف می کند. به عبارتی غصب در مال منقول و غیر منقول رخ می دهد؛ اما همین غصب در مال غیر منقول، تصرف عدوانی هم نامیده می شود. شرایط تحقق تصرف عدوانی و احکام آن در […]