حسن معاشرت زوجین چیست؟

حسن معاشرت زوجین چیست

نکاح اگر چه در شما عقود و قرار دادها به شمار می آید اما در واقع از بسیاری جهات با موارد عقود مالی متفاوت است زیرا اینجا دیگر مال مورد معامله نیست بلکه انسان ها برای زندگی خود شریک انتخاب می کنند و این امری بسیار متفاوت است. لذا این می شود که قانون گذار […]