چگونه اعسار را رد کنیم

چگونه اعسار را رد کنیم

یکی از مشکلات اصلی افراد در هنگام طرح هرگونه دعوا بحث پرداختن هزینه های دادرسی می باشد. اگر چه بعد از پیروزی در دعوا، تمام هزینه های دادرسی مثل هزینه وکیل و خسارت های دادرسی از شخص مقابل قابل وصول است، اما قانون گذار به جهت حمایت از افراد کم درآمد، در هنگام پرداخت هزینه […]

خیار تعذر تسلیم چیست ؟

خیار تعذر تسلیم چیست

پایبندی و متعهد بودن به یک قرارداد از مهم ترین دغدغه های هر شخصی در هنگام انعقاد قرارداد می باشد. به خصوص در وضعیت فعلی، که دعاوی مختلف و متعددی در محاکم دادگستری درحال رسیدگی می باشد که در آن یکی از طرفین قرارداد به تعهدات و وظایف قانونی خود عمل نکرده است. یکی از […]