نسخ قانون چیست؟

نسخ قانون چیست

نسخ قانون به زبان ساده به این معناست که قانونی که وضع شده اعتبار آن با وضع یک قانون دیگر از بین برود. برای مثال اگر در یک ماده حکمی مقرر شود و در سال بعد، قانون گذار آن حکم را حذف کند یا امر دیگری را جایگزین آن کند نسخ قانون رخ داده است. […]

منظور از خیار حیوان چیست؟

منظور از خیار حیوان چیست

آیا تابحال راجع به معاملات حیوانات و شرایط آن شنیده اید؟ زمانی که صحبت از معامله حیوانات می شود؛ همیشه به یاد داشته باشید که معامله ی یک حیوان به واسطه اینکه موجود زنده است تا حدی با اشیاء و معاملات دیگر متفاوت است. شاید تابحال شما هم فکر می کردید این معامله هم مانند […]