منظور از قوه قاهره و فورس ماژور به زبان ساده چیست؟

منظور از قوه قاهره و فورس ماژور به زبان ساده چیست؟

واژه فورس به معنای نیرو و قدرت و واژه ماژور هم به معنای بزرگ است و در اصطلاح به حادثه و اتفاقی گفته می شود که به دلیل نیرومند بودن دفع کردن آن خارج از توان فرد است. قوه قاهره هم همین معنا را می رساند. قوه به معنای قدرت و قاهره به معنای قهری […]