ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی – متن کامل + شرح و تفسیر

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی - متن کامل + شرح و تفسیر

در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی قانون گذار به نکاح منقطع یا ازدواج موقت یا همان در عرف عام به صیغه می پردازد و آن را مورد حکم قرار می دهد. طبق این ماده نکاح منقطع وقتی صدق می کند که برای مدت معینی واقع شده باشد البته که تنها شرط نکاح موقت این نیست اما […]