آیین دادرسی کیفری (بخش اول – کلیات)

بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و […]