فروش ملک مشاعی

فروش ملک مشاع

مشاع به چه معناست؟ مشاع در لغت به معنای مشترک و شراکتی است. ولی در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می شود مالی یا ملکی مشاع است بدین معناست که چند نفر مالک آن هستند. یعنی به عبارتی اگر مالی دارای چند مالک باشد آن مال مشاع به حساب می آید یعنی مشترک بین چند نفر […]