تخلیه سرقفلی به لحاظ تغییر شغل مستاجر

تجویز تغییر شغل

تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل مستاجر یکی از موضوعات مهم در قوانین اجاره و سرقفلی است که تاثیرات مهمی بر حقوق موجر و مستاجر دارد. طبق قانون، در صورتی که مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد، موجر حق دارد درخواست تخلیه ملک را مطرح کند. این امر باعث می شود تا […]