وصول چک های صیادی و عادی

چک هاص صیادی ابدائی نو در سیستم بانک داری هست و با توجه به چک های قدیمی که سابقا صادر میشدند نیاز به انجام تشریفات خاصی نداشتند و صرفا صادرکننده با انجام فرایندی نسبت به صدور چک اقدام میکرد ولی در سال 97 قانونگذار با ابدائی نوپا چک صیادی را جایگزین چک های قدیمی کرد […]