تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر

تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر

در عرصه حقوق املاک، مبحث تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر، ناظر بر شرایطی است که مستأجر، بدون مجوز موجر، اقدام به واگذاری منافع سرقفلی به فرد دیگری می نماید. در این نوشتار از سایت سنا، به واکاوی ابعاد حقوقی این موضوع می پردازیم. ماده ۱۹ قانون روابط […]

الزام به تعمیرات محل سرقفلی

الزام به تعمیرات محل سرقفلی

دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی یکی از موضوعات حقوقی پیچیده و حساس است که مستاجران و موجران به دلیل وجود اختلافات در اجرای تعمیرات اساسی و جزئی محل سرقفلی با آن مواجه می شوند. این دعاوی بر اساس قوانین جاری کشور و با استناد به رویه های قضایی مختلف مطرح می شوند و نیازمند […]