انواع اساسنامه شرکت ها

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در این مطلب با به اساسنامه های مربوط به شرکت های سهامی خاص، اساسنامه شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود پرداخته ایم.همچنین شما می توانید برای مشاهده کامل اساسنامه های انواع شرکت ها در قانون و خواندن قوانین مربوط به شرکت ها در انتهای مطلب کتاب مربوط به دعاوی شرکت ها در رویه دادگاه را دانلود کرده و یا خریداری نمایید..

ثبت شرکت سهامی

 اساسنامه شرکت سهامی خاص

فصل اول- موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت: نام شرکت عبارت است از ……………………….(شرکت سهامی خاص)
ماده ۲- موضوع شرکت: عبارت است از……………………………………………………………..
ماده ۳- مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت …………………………………………………..خواهد بود.
ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آنک مرکز اصلی شرکت………………………………………….
تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.
تبصره ۲- هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

فصل دوم- سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه: سرمایه نقدی شرکت مبلغ …………………….ریال منقسم به سهم با نام …………….و …………..و …………….و ………………سهم بی نام هریک به ارزش …………………….ریال می باشد که
مبلغ …………………..ریال آن نقدا پرداخت و مبلغ …………………ریال مابقی از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنجم برحسب مورد در موعد یا مواعدی که هیات مدیره تعیین خواهد نمود پرداخت خواهد شد و در این خصوص هیات مدیه مطابق مواد ۳۵ تا ۳۸ قانون تجارت اقدام خواهند نمود.
ماده ۷- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت(با نام یا بی نام یا هردو) است. اوراق شرکت چاپی و متحدالشکل بوده که دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ قانون تجارت بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف اعضای هیات مدیره تعیین می شوند خواهید رسید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ۸- گواهینامه موقت سهام: شرکت موظف اس تا موقعی که اولاق سهام صادر نشده است به کلیه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است تحویل نماید.
ماده ۹- غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم بوده و مالکین مشاع مکلفند در براب رشرکت تنها به یک نقر از میان خودشان نمایندگی بدهند.
ماده ۱۰- انتقال سهام با نام: صحبان سهام بعد از موافقت هیات مدیره می توانند نسبت به انتقال سهام خود اقدام نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بایستی وفق ماده ۴۰ قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی آنها بایستی انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمایند. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۱- انتقال سهام بی نام: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام با قبض و اقباض به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۲- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.
ماده ۱۳- تبدیل سهام: شرکت می تواند بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مواد ۴۳ تا ۵۰ قانون تجارت نسبت به تبدیل سهام بی نام به بانام یا بالعکس اقدام نماید.

فصل سوم- تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۴- کاهش یا افزایش سرمایه: هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقرات مذکور در بخش هشتم مبحث اول باب سوم قانون تجارت صورت خواهد گرفت.
تبصره: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
ماده ۱۵- حق تقدم در خرید سهام خرید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارندکه با رعایت مقررات قانون تجارت می توانند از این حق تقدم استفاده نمایند.

فصل چهارم- مجامع عومی

بخش اول- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

ماده ۱۶- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط دعوت هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۷- هیات مدیره و همچنین بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.
ماده ۱۸- سهمدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند وفق ماده ۹۵ قانون تجارت می توانند دعوت صاحبان سهام را جهت تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند.هیات مدیره مکلف است حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت د رخواست کنندگان می توانند دعوت تشریفات مقرره مجمع را از بازرس یا بارسان شرکت خواستار شوند که بازرسان مکلف هستند با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند. در صورت امتناع بازرسان، درخواست کنندگان می توانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ۱۹- محل تشکیل مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت تعیین شده است تشکیل خواهد یافت.
ماده ۲۰- دعوت از صاحبان سهام و جهات تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. به عمل خواهد آمد. در آگهی دعوت دستور جلسه و تاریخ تشکیل محمع با قید ساعت و نشانی کامل ذکر خواهد شد.
تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۲۱- فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده ۲۲– حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده ۲۳- تعیین دستور جلسه مجمع عمومی: هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیات مدیره و اگر به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین خواهد نمود.
ماده ۲۴- هیات رئیسه مجمع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاد ه توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود و در غیاب آنها به ریاست مدیری که از طرف مدیره به این منظور تعیین شده باشد خواهد بود. مر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
تبصره: ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه می تواند از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می شود.
ماده ۲۵- صورت جلسه مجمع عمومی : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواد شد.
تبصره: چنانچه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلای ایران به اداره ثبت شرکتها تقدیم خواهد شد.
۱٫ انتخاب مدیران و بازرسان
۲٫ تصویب ترازنامه
۳٫ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
۴٫ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ۲۶- اثر تصمیمات مجامع عموم: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و مفاد اساسنامه تشکیل می گردد نماینده تمامی سهامدارات بوده و تصمیمات متخذه در مجامع عمومی برای کلیه صاحبان سهام و لو غائبین تو مخالفین لازم الاتباع و الزام آور می باشد.

بخش دوم- مجمع عمومی عادی

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی شرکت الاقل یالی یک بار حداکثر طرف مدت ۳ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد. (تدکر: ذکر مدت در این ماده اختیاری است).
ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۲۹- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق مقررات ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند در کلیه امور شرکت به غیر از مواردی که درباره آنهادر قوانین تعیین تکلیف شده یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

بخش سوم- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۳۱- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده ۳۲- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارندت باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواخد نمود مشروط بر این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۳۳- تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

فصل پنجم- هیات مدیره

ماده ۳۴- عده اعضای هیات مدیره: شکرت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ….نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد.
تبصره ۱- اعضای هیات مدیره کلا با بعضا قابل عزل می باشند.
تبصره ۲- انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده ۳۵- مدت مدیریت مدیران: مدت مدیریت مدیران دو سال است. تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام می گیرد مدت مذکور خود به خود ادامه پیدا می کند.
ماده ۳۶- سهام وثیقه مدیران: هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حاقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارند.
سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
تبصره: در صورت انتقال قهری سام مورد وثیقه و یا اقزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیران مکلف هستند ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند و گرنه مستعفی محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷- انتخابات‌ هیأت‌ مدیریه‌: هیأت‌ مدیره‌ در اولین‌ جلسه‌ خود که‌ حداکثر ظرف‌ یک‌ هفته‌ بعد از مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ که‌ هیأت‌ مدیره‌ را انتخاب‌ کرده‌ است‌ تشکیل‌جلسه‌ داده‌ و از بین‌ اعضای‌ هیأت‌، یک‌ رئیس‌ و یک‌ نایب‌ رئیس‌ برای‌ هیأت‌ مدیره‌ تعیین‌خواهند نمود.
تبصره‌ ۱- مدّت‌ ریاست‌ رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ بیش‌ از مدّت‌ عضویت‌ آنها در هیأت‌ مدیره ‌نخواهد بود و رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ قابل‌ عزل‌ و تجدید انتخاب‌ خواهند بود.
تبصره‌ ۲- در صورت‌ غیبت‌ رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌، اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یک‌ نفر از اعضای‌حاضر در جلسه‌ را جهت‌ انجام‌ وظایف‌ رئیس‌ تعیین‌ می‌نمایند.
تبصره‌ ۳- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند از بین‌ خود یا از خارج‌ شرکت‌ یک‌ نفر را به‌ سمت‌ منشی ‌برای‌ مدّت‌ یک‌ سال‌ انتخاب‌ نماید.
ماده‌ ۳۸- مواقع‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: هیأت‌ مدیره‌ به‌ دعوت‌ کتبی‌ رئیس‌ و یا نایب‌ رئیس‌ و یا دیگر اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یا به‌ دعوت‌ مدیر عامل‌ در هر موقع‌ که‌ضرورت‌ ایجاب‌ کند تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد و همچنین‌ می‌توانند در مواقعی‌ که‌ خود به ‌طور هفتگی‌ یا ماهیانه‌ معین‌ می‌کنند تشکیل‌ جلسه‌ بدهند.
ماده‌ ۳۹- محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ در مرکز اصلی‌شرکت‌ یا در هر محل‌ دیگر که‌ در دعوت‌ نامه‌ معین‌ شده‌ باشد تشکیل‌ خواهد شد.
ماده‌ ۴۰- حد نصاب‌ و اکثریت‌ لازم‌ جهت‌ رسمیّت‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: برای‌تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ حضور بیش‌ از نصف‌ اعضاء لازم‌ بوده‌ و تصمیمات‌ با اکثریت‌ آراء حاضرین‌ اتخاذ می‌گردد.
ماده‌ ۴۱- صورت‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: برای‌ هریک‌ از جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌صورت‌ جلسه‌ای‌ تنظیم‌ و به‌ امضای‌ اکثریت‌ مدیران‌ حاضر در جلسه‌ می‌رسد. در صورت‌جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ نام‌ مدیرانی‌ که‌ حضور دارند یا غایب‌ می‌باشند وخلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ و همچنین‌ تصمیمات‌ متخذه‌ در جلسه‌ با قید تاریخ‌ در آن‌ ذکر می‌گردد. هریک‌ از مدیران‌ که‌ با تمام‌ یا بعضی‌ از تصمیمات‌ مندرج‌ در صورت‌ جلسه‌ مخالف باشد نظر او باید در صورت‌ جلسه‌ قید شود.
ماده‌ ۴۲- اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌: هیأت‌ مدیره‌ جز در مورد موضوعاتی‌ که‌ اتخاذ تصمیم‌ در آنها در صلاحیت‌ مجامع‌ عمومی‌ می‌باشد. دارای‌ کلیه‌ اختیارات‌ می‌باشد. علی‌الخصوص‌ اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ قرار زیر است‌:
۱- ایجاد و حذف‌ نمایندگی‌ یا شعبه‌های‌ شرکت‌ در هر نقطه‌ای‌ از ایران‌ یا خارج‌ از ایران‌
۲- تصویب‌ آئین‌ نامه‌های‌ داخلی‌ شرکت‌ با پیشنهاد مدیرعامل‌
۳- نمایندگی‌ شرکت‌ در برابر اشخاص‌ ثالث‌ و کلیه‌ ادارات‌ دولتی‌ و مؤسسات‌ خصوصی
۴- عزل‌ و نصب‌ کلیه‌ مأموران‌ و کارکنان‌ شرکت‌ و تعیین‌ شرایط‌ استخدام‌ و حقوق و مزایا
۵- تصویب‌ بودجه‌ برای‌ اداره‌ کردن‌ شرکت‌
۶- افتتاح‌ حساب‌ و استفاده‌ از آن‌ به‌ نام‌ شرکت‌ نزد بانک‌ها و مؤسسات‌ معتبر
(اختیارت‌ هیأت‌ مدیره‌ حصری‌ نبوده‌ و می‌توان‌ سایر اختیاراتی‌ نیز به‌ هیأت‌ مدیره ‌تفویض‌ کرد مشروط‌ بر آنکه‌ مطابق‌ قانون‌ و ماده‌ مرقوم‌ باشد).
ماده‌ ۴۳- پاداش‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌: مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ شرکت‌ هرسال‌ نسبت‌معینی‌ از سود ویژه‌ شرکت‌ را به‌ صورت‌ پاداش‌ برای‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ تصویب‌ خواهد نمود.
ماده‌ ۴۴- مسئولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌: مسئولیت‌ هریک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره ‌شرکت‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ و قوانین‌ جاریه‌ کشور خواهد بود.
ماده‌ ۴۵- معاملات‌ مدیران‌ با شرکت‌: اعضاء هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ شرکت‌ وهمچنین‌ مؤسسات‌ و شرکتهایی‌ که‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و یا مدیرعامل‌ شرکت‌ شریک‌ یاعضو هیأت‌ مدیره‌ یا مدیرعامل‌ آنها باشند نمی‌توانند بدون‌ اجازه‌ هیأت‌ مدیره‌ درمعاملاتی‌ که‌ با شرکت‌ یا به‌ حساب‌ شرکت‌ می‌شود به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ طرف ‌معامله‌ واقع‌ و یا سهیم‌ شوند و در صورت‌ اجازه‌ هیأت‌ مدیره‌ مفاد ماده‌ ۱۲۹ قانون‌ تجارت‌لازم‌ الرعایه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۴۶- مدیرعامل‌: هیأت‌ مدیره‌ باید اقلاً یک‌ نفر شخص‌ حقیقی‌ را از بین‌ اعضای‌ خود یا خارج‌ به‌ مدیریت‌ عامل‌ شرکت‌ برگزینند و حدود و اختیارات‌ و مدّت‌ تصدی‌ و حق‌الزحمه او را تعیین‌ کنند.
تبصره‌ ۱- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از اختیارات‌ مشروحه‌ در ماده‌ ۴۲ این‌اساسنامه‌ را با حق‌ توکیل‌ به‌ مدیرعامل‌ تفویض‌ نمایند.
تبصره‌ ۲- در صورتی‌ که‌ مدیرعامل‌ عضو هیأت‌ مدیره‌ باشد دوره‌ مدیریت‌ عامل‌ او ازعضویت‌ او در هیأت‌ مدیره‌ بیشتر نخواهد بود.
تبصره‌ ۳- هیأت‌ مدیره‌ در هر موقع‌ می‌تواند مدیرعامل‌ را عزل‌ نماید.
تبصره‌ ۴- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند در صورت‌ تمایل‌ برای‌ مدیرعامل‌ معاونی‌ تیعین‌ و حدود اختیارات‌ وی‌ را مشخص‌ نماید.
تبصره‌ ۵- نام‌ و مشخصات‌ و حدود اختیارات‌ مدیرعامل‌ باید با ارسال‌ نسخه‌ای‌ ازصورت‌ جلسه‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ مرجع‌ ثبت‌ شرکتها اعلام‌ و پس‌ از ثبت‌، در روزنامه‌ رسمی ‌آگهی‌ شود.
ماده‌ ۴۷- صاحبان‌ حق‌ امضاء: نحوه‌ امضای‌ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت‌ و چک‌ها و بروات‌ و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری‌ و نیز اشخاصی‌ که‌ دارای‌ حق‌امضاء هستند توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ تعیین‌ خواهد شد.

فصل‌ ششم‌ – بازرس‌

ماده‌ ۴۸- مجمع‌ عمومی‌ دو بازرس‌ اصلی‌ و یک‌ بازرس‌ علی‌البدل‌ برای‌ مدّت‌ یک‌ سال‌معین‌ می‌کند که‌ انتخاب‌ مجدد بازرس‌ یا بازرسان‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۱- مجتمع‌ عمومی‌ عادی‌ در هر موقع‌ می‌تواند بازرس‌ یا بازرسان‌ را عزل‌ کندمشروط‌ بر این‌ که‌ جانشین‌ آنها را نیز انتخاب‌ نماید.
تبصره‌ ۲- در صورت‌ فوت‌ یا استعفاء یا معذوریت‌ یا سلب‌ شرایط‌ یا عدم‌ قبول‌ سمت‌، وظیفه‌ او را بازرس‌ علی‌البدل‌ انجام‌ خواهد داد.
ماده‌ ۴۹- وظایف‌ بازرس‌:
۱- اظهارنظر درباره‌ صحت‌ و درستی‌ صورت‌ دارائی‌ و صورت‌ حساب‌ دوره‌ عملکرد وحساب‌ سود و زیان‌ و ترازنامه‌ای‌ که‌ مدیران‌ برای‌ تسلیم‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تهیه‌ می‌کنند.
۲- اظهارنظر در مورد صحت‌ مطالب‌ و اطلاعاتی‌ که‌ مدیران‌ در اختیار مجامع‌ عمومی‌گذاشته‌اند.
۳- هرگونه‌ رسیدگی‌ و بازرسی‌ لازم‌ و مطالبه‌ اسناد مدارک‌ و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرکت‌جهت‌ رسیدگی‌بازرسی‌ آنها.
۴- تهیه‌ گزارش‌ جامع‌ راجع‌ به‌ وضع‌ شرکت‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ در حدود ماده‌ ۱۴۸قانون‌ تجارت‌
تبصره‌ ۱– گزارش‌ بازرسان‌ باید لااقل‌ ده‌ روز قبل‌ از تشکیل‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ جهت ‌مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌ در مرکز شرکت‌ آماده‌ باشد.
تبصره‌ ۲- تصمیماتی‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ گزارش‌ بازرس‌ راجع‌ به‌ تصویب‌ صورت‌ دارائی ‌و ترازنامه‌ و حساب‌ سود زیان‌ شرکت‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ اتخاذ شود از درجه‌ اعتبارساقط‌ خواهد بود.
ماده‌ ۵۰- مسئولیت‌ بازرس‌: بازرس‌ یا بازرسان‌ در مقابل‌ شرکت‌ و اشخاص‌ ثالث‌نسبت‌ به‌ تخلفاتی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قواعد عمومی‌ مربوط‌ به‌مسئولیت‌ مدنی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ خواهند بود.
ماده‌ ۵۱- حق‌الزحمه‌ بازرس‌: حق‌ الزحمه‌ بازرسان‌ توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌تعیین‌ و با اتخاذ تصمیم‌ مجدد به‌ همان‌ میزان‌ باقی‌ خواهد ماند.
ماده‌ ۵۲– معاملات‌ بازرس‌ با شرکت‌: بازرس‌ نمی‌تواند در معاملاتی‌ که‌ با شرکت‌ یا به‌ حساب‌ شرکت‌ انجام‌ می‌گیرد به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ ذی‌ نفع‌ شود.

فصل‌ هفتم‌ – امور مالی‌ و حساب‌های‌ شرکت‌

ماده‌ ۵۳- سال‌ مالی‌: سال‌ مالی‌ شرکت‌ روز اول‌ فروردین‌ هر سال‌ آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان‌ سال‌ به‌ پایان‌ می‌رسد. اولین‌ سال‌ مالی‌ شرکت‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ تا آخر اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ می‌باشد.
ماده‌ ۵۴– صورت‌ حساب‌ شش‌ ماهه‌: هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ لااقل‌ هر ۶ ماه‌ یکبارخلاصه‌ صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ شرکت‌ را وفق‌ ماده‌ ۱۳۷ قانون‌ تجارت‌ تنظیم‌ و تحویل ‌بازرس‌ نماید.
ماده‌ ۵۵- حساب‌های‌ سالانه‌: هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌ باید پس‌ از انقضای‌ سال‌ مالی ‌صورت‌ دارایی‌ و دیون‌ شرکت‌ را در پایان‌ سال‌ و همچنین‌ ترازنامه‌ و حساب‌ عملکرد و حساب‌ سود و زیان‌ شرکت‌ را به‌ ضمیمه‌ گزراش‌ درباره‌ فعالیت‌ و وضع‌ عمومی‌ شرکت ‌طی‌ سال‌ مالی‌ مزبور تنظیم‌ نماید. اسناد مذکور باید لااقل‌ بیست‌ روز قبل‌ از تاریخ‌ مجمع‌عمومی‌ عادی‌ سالانه‌ در اختیار بازرسان‌ گذاشته‌ شود تا پس‌ از رسیدگی‌ با گزارش‌بازرسان‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ تقدیم‌ شود.
ماده‌ ۵۶- حق‌ مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌: از ۱۵ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ عمومی‌سالانه‌ هریک‌ از صاحبان‌ سهام‌ می‌توانند در مرکز اصلی‌ شرکت‌ با مراجعه‌ به‌ صورت‌حساب‌ها و صورت‌ اسامی‌ صاحبان‌ سهام‌، از ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان‌ شرکت ‌رونوشت‌ بگیرند.
ماده‌ ۵۷- اعلام‌ ترازنامه‌ استهلاکات‌: ارزیابی‌ دارایی‌های‌ شرکت‌ طبق‌ اصول‌ ومقررات‌ صحیح‌ حسابداری‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. در ترازنامه‌ شرکت‌ باید استهلاک‌ اموال‌ و اندوخته‌های‌ لازم‌ در نظر گرفته‌ شود ولو آنکه‌ پس‌ از وضع‌ استهلاک‌ و اندوخته‌ها، سود قابل‌ تقسیم‌ باقی‌ نمانده‌ یا کافی‌ نباشد. پایین‌ آمدن‌ ارزش‌ دارایی‌ ثابت‌ به‌ هر علتی‌ باید دراستهلاکات‌ قید گردد. جهت‌ جبران‌ کاهش‌ احتمالی‌ ارزش‌ سایر اقلام‌ دارایی‌ و زیان‌ها وهزینه‌های‌ احتمالی‌ باید ذخیره‌ لازم‌ منظور گردد.
ماده‌ ۵۸- ترازنامه‌: ترازنامه‌ هر سال‌ باید حداکثر ظرف‌ مدّت‌ ۴ ماه‌ پس‌ از انقضای‌ سال‌مالی‌ شرکت‌ برای‌ تصویب‌، تقدیم‌ مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ گردد.
ماده‌ ۵۹- مفاصاحساب‌: تصویب‌ ترازنامه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ هیأت‌ مدیره‌به‌ منزله‌ مفاصاحساب‌ خواهد بود.
ماده‌ ۶۰- سود خالص‌: سود خالص‌ شرکت‌ در هر سال‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از درآمد حاصله‌ در همان‌ سال‌ مالی‌، یا کسر کلیه‌ هزینه‌ها و استهلاکات‌ و اندوخته‌ها.
ماده‌ ۶۱- اندوخته‌ قانونی‌: هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ هرسال‌ بعد از وضع‌ زیان‌های‌وارده‌ در سال‌های‌ قبل‌ معادل‌ یک‌ بیستم‌ از سود خالص‌ شرکت‌ را به‌ عنوان‌ اندوخته‌های ‌قانونی‌ موضوع‌ نماید. هر تصمیمی‌ برخلاف‌ این‌ امر باطل‌ است‌.
ماده‌ ۶۲- سود قابل‌ تقسیم‌: سود قابل‌ تقسیم‌ عبارت‌ است‌ از سود خالص‌ سال‌ مالی‌شرکت‌ منهای‌ زیان‌های‌ سال‌ مالی‌ قبل‌ و اندوخته‌ قانونی‌ مذکور در ماده‌ فوق و سایراندوخته‌های‌ اختیاری‌ به‌ علاوه‌ سود قابل‌ تقسیم‌ سال‌های‌ قبل‌ که‌ تقسیم‌ نشده‌ است‌. تقسیم‌ سود و اندوخته‌های‌ بین‌ صاحبان‌ سهام‌ فقط‌ پس‌ از تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌جایز خواهد بود و در صورت‌ وجود منافع‌، تقسیم‌ ده‌ درصد از سود ویژه‌ سالانه‌ بین‌صاحبان‌ سهام‌ الزامی‌ است‌.

فصل‌ هشتم‌ – انحلال‌ و تصفیه‌

ماده‌ ۶۳- انحلال‌ شرکت‌: شرکت‌ در موارد زیر منحل‌ می‌شود:
۱- در مواردی‌ که‌ بر اثر زیان‌های‌ وارده‌ حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیأت‌مدیره‌ مکلف‌ است‌ وفق‌ ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق العاده‌صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ نماید تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقای‌ شرکت‌ مورد شور و رأی‌ واقع ‌شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رأی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد باید در همان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد.
۲- در صورتی‌ که‌ هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌ به‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق العاده‌ مبادرت‌ ننماید و یا مجمعی‌ که‌ دعوت‌ می‌شود نتواند مطابق‌ مقررات‌ قانونی‌ منعقد گردد هر ذینفعی‌می‌تواند انحلال‌ شرکت‌ را از دادگاه‌ صلاحیتدار درخواست‌ نماید.
تبصره‌: در موارد مذکور باید مفاد ماده‌ ۱۹۹ قانون‌ تجارت‌ مراعات‌ گردد.
ماده‌ ۶۴- تصفیه‌: هرگاه‌ شرکت‌ طبق‌ مندرجات‌ ماده‌ فوق منحل‌ گردد تصفیه‌ امور آن‌ باتبعیت‌ از مقررات‌ مواد مربوطه‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

فصل‌ نهم‌ – متفرقه‌

ماده‌ ۶۵- مواد پیش‌بینی‌ نشده‌ در اساسنامه‌: در خصوص‌ مواردی‌ که‌ در این‌اساسنامه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌ عمل‌ خواهدشد.
ماده‌ ۶۶- این‌ اساسنامه‌ در ۶۶ ماده‌ و ۲۱ تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌… به‌ تصویب‌ مجمع‌عمومی‌ مؤسسین‌ رسید.

شرکت با مسئولیت محدود

 اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱
نام و نام خانودگی: شرکت …………………………………………………با مسئولیت محدود.
ماده ۲
موضوع شرکت:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۳
مرکز اصلی شرکت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تبصره: هیأت مدیره می تواند تغییر و انتقال مرکز شرکت و یا تأسیس شعبه را تصویب نماید.
ماده ۴
سرمایه شرکت: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده ۵
مدت شرکت: اتز تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده ۶
تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده ۷
هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان
سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.
تبصره: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده ۸
مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت پنج ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی
ممکن است بنا به دعوت هریک از اعضای هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی به صورت قوق العاده تشکیل گردد.
ماده ۹
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هریک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.
تبصره: فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده ۱۰
د رصورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابد رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱
وظایف مجمع عمومی عادی به طور فو ق العاده به شرح ذیل می باشد.
الف- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
أ‌ج- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ج- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و ترازنامه سلیانه شرکت و تصویب آن.
د- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرق هیأت مدیره.

ماده ۱۲
وظایق مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
الف- تغییر اساسنامه یا الصاق یا خذق یک یا چند مواد اساسنامه.
ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج – افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
د – اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت.
ماده ۱۳
تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴
هیأت مدیره شرکت مرکب از …………………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده ۱۵
هیآت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین نماید.
ماده ۱۶
آقای / خانم ……………………………………….نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید علی الخصوص در موادر مشروحه ذیل:
امور اداری از قبیل – انجام کلیه تشریفات قانونی – حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران و …..( بر حسب مورد اعضا می توانند سایر وظایف و اختیارات خود را به نماینده تفویض نمایند لذا اختیارات فوق جنبه محدودیت نداردو هیأت مدیره جهت پیشرفت امورات شرکت می توانند اتخاذ تصمیم نمایند).
ماده ۱۷
جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است
ماده ۱۸
دارندگان حق امضاء در اوراقو اسناد بهادار اعم از چک – سفته – برات و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادها توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹
هریک از اعضای هیأت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکاء که خود صلاح می دانند تفویض نمایند.
تبصره: تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت می باشد.

ماده ۲۱
تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی – هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بهیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین کلیه شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۲
فوت یا محجوریت هریک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ول محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده ۲۳
انحلا ل شرکت: شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده ۲۴
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۲۵
حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری خواهد بود.
ماده ۲۶
در مورد موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده است مطابق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.
ماده ۲۷
این اساسنامه در …………………ماده و ………………….تبصره تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی امضاء
۱٫
۲٫
۳٫
۴٫

اساسنامه شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی

 

فصل اول:

ماده ۱: نام: شرکت تعاونی اعتبار ………………………………………………….. و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده ۲: اهداف تعاونی:

۱-۲- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.

۲-۲- تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

۳-۲- تامین نیازمندی‌های اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن.

ماده ۳: موضوع فعالیت:

۱-۳- افتتاح انواع حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی منحصرا” برای اعضاء ، با رعایت قوانین مورد اشاره در مواد ۱۴ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن).

۲-۳- اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.

۳-۳- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

۴-۳- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.

۵-۳- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.

۶-۳- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

تبصره ۱: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره ۲: تعاونی می‌تواند با رعایت مفاد ماده ۸ این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آیین‌نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می‌گردد پرداخت نماید.

تبصره ۳: افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و حساب‌های مشابه (حساب‌هایی که وجه آن‌ها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) ممنوع است.

ماده ۴: حوزه عملیات تعاونی …………………………………. می‌باشد. (نام روستا، شهر، شهرستان و استان نوشته شود)

ماده ۵: مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است.

ماده ۶: مرکز اصلی تعاونی(اقامتگاه قانونی)…………………………………………. و نشانی آن :

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. است. هیات مدیره می‌تواند با اخذ مجوز کتبی از بانک مرکزی و وزارت تعاون اقدام به ایجاد شعبه نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر محل آن اقدام کند.

۱-۶- مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری صرفا” در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می‌شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد.

۲-۶- هر نوع فعالیت تبلیغاتی در خارج از مکان استقرار شرکت مطلقا” ممنوع است.

۳-۶- هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و … مطلقا” ممنوع است. ماده ۷: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ………………………… ریال است که به ……….. سهم …………… ریالی منقسم گردیده است؛ که مبلغ ………………………… ریال آن قبل از تاسیس پرداخت و مابقی آن در تعهد اعضاء می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت ………………………… پرداخت شود.

تبصره ۱: چنانچه سرمایه اولیه تعاونی معادل حداقل سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد در این صورت می‌بایست هنگام تاسیس تعاونی، تماما” پرداخت شود.

تبصره ۲: در صورتیکه سرمایه اولیه تعاونی بیش از سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد، اعضاء می‌توانند به ازاء مبلغ مازاد، حداکثر دو سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده‌اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اینکه حداقل سرمایه موضوع تبصره ۱ این ماده پرداخت شده باشد، که در این صورت اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نمایند.

تبصره ۳: وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو می‌باشند.

ماده ۸: تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نمایند که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند.

ماده ۹: سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن‌ به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۸ مجاز می‌باشد.

ماده ۱۰: تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱: ورقه سهام باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است، تحویل نماید.

تبصره ۲: نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن می‌بایست در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۱: عضویت در تعاونی منحصرا” برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر است.

الف: شرایط عمومی

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ……… سهم از سهام تعاونی.

ب- شرایط اختصاصی: ………………………………………………………………………………………….

(برای مشاغل کارمندی و کارگری شامل کلیه کارکنان و کارگران رسمی، پیمانی، قراردادی شاغل و بازنشسته در تشکیلات سازمان و برای مشاغل صنفی، شامل افراد صنفی دارای پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفی کشور)

تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضو حائز شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

ماده ۱۲: مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره: مسئولیت دستگاه‌های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۳: کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند، عمل کنند.

ماده ۱۴: تعاونی می‌تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۵: خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده ۱۶: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذی‌ربط.

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت ناسالم نماید.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۱۷: در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده ۱۸: در صورت فوت عضو، ورثه‌ وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۱ این اساسنامه باشند، عضو شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتبا” اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می‌گردد.

تبصره: اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیات مدیره، عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم: ارکان تعاونی

ماده ۱۹: ارکان تعاونی عبارتست از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- بازرس یا بازرسان

۱- مجمع عمومی

ماده ۲۰: مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد:

مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) است.

تبصره – دعوت مجمع عمومی تعاونی ازطریق ………………………………. خواهدبود.

۲- هیات مدیره

ماده ۲۱: هیات مدیره مرکب از ………. نفر عضو اصلی و ………. نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره۱: افرادی که در هر یک از نوبت‌های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره ۳: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره ۴: در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیات مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم موقتا” حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب شوند.

تبصره ۶: هرگونه تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مستلزم اخذ تاییدیه قبلی وزارت تعاون است.

ماده۲۲: پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۳: هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیات‌مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۲۴: جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۵: هیات مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ( قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱- دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار و قوانین و مقررات بخش تعاونی) و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار وظایف ذیل است:

۱- دعوت مجمع عمومی (عادی- فوق‌العاده).

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی.

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره.

۵- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۶- تهیه وتنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۷- پیشنهاد آیین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آن که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

۸- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل غیر.

۹- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

۱۱- تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود تسهیلات و کارمزد در چارچوب مصوبات قانونی.

۱۲- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

۱۳- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما” و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره گذارده شده است.

ماده ۲۶: هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند مسئولیت هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده ۲۷: معاملات تعاونی با هریک از اعضا هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس/بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده ۲۸: هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۲۹: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که در صورت ”عدم فوت یا قبول استعفاء یا برکناری“ هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.

ماده ۳۰: مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس / بازرسان شرکت برسد. صورت‌مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره : در صورتی که اعضای هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده ۳۱: استعفای هریک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است را نخواهد کرد.

ماده ۳۲: هیچ یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگر را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده ۳۳: نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذی‌صلاحیت اقدام کند.

ماده ۳۴: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام

۳- دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه فعالیت مرتبط و یا تحصیلات دانشگاهی برای اکثریت اعضای هیات مدیره

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

۳- بازرسی

ماده ۳۵: مجمع عمومی عادی ……… نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک‌سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / هریک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره ۲: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده ۳۶: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

۲- رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد و صورت‌های مالی شخصاً، و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی‌ربط.

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذی‌ربط.

تبصره۱: بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره ۲: بازرس / بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد / دارند.

ماده ۳۷: در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذاکرات ترتیب اثر نمی‌دهد مکلف است از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده ۳۸: بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده ۳۹: ابتدای سال مالی تعاونی اول ………………….. ماه و انتهای آن آخر ……………. ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان …………………… ماه است.

ماده ۴۰: هیات مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورت‌های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب‌های عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی بازرس / بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک‌بار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.

ماده ۴۱: هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان رسمی همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۴۲: در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت‌های مالی،‌ رعایت اصول، موازین، استانداردها و روش‌های متداول حسابداری کشور و سایر قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده ۴۳: هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، چه نقد و چه غیرنقد در یکی از حساب‌های دائمی ترازنامه منعکس شده و قابل تقسیم بین اعضا نمی‌باشد.

ماده ۴۴: افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز پس از تصویب هیات مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیات مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۴۵:‌ سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

۳- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

۵- پس از وضع وجوه باقی‌مانده سود خالص به تناسب سهام هریک از اعضا تقسیم می‌گردد:

تبصره ۱: ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره ۲: تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقی‌مانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره ۳: هیات مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص دهد.

تبصره ۴: نحوه محاسبه سود قطعی سپرد‌ه‌های مدت‌دار، براساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل سیستم بانکی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده ۴۶: مانده وام و تسهیلات اعطایی شرکت در هر زمان نباید از ۱۲ برابر مانده حساب سرمایه، ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی تجاوز نماید.

فصل پنجم: مقررات عمومی

ماده ۴۷: هریک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشد می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده ۴۸: انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۴۹: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده هر نوع تغییری را در مفاد اساسنامه تصویب کند تنها با اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی و در صورت تایید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قوانین بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده ۵۰: شرکت موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد مانده حساب‌های سپرده اعضاء نزد خود را به صورت نقد، اوراق مشارکت دولتی،‌ اوراق مشارکت بانک مرکزی، اوراق مشارکت تضمین شده توسط بانک‌ها و سپرده‌گذاری عندالمطالبه نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید.

ماده ۵۱: حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر عضو براساس سیاست‌های متخذه مجمع عمومی و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع سرمایه، ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی شرکت تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۵۲- شرکت موظف است آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند ارسال نماید.

ماده ۵۳: بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و نحوه فعالیت شرکت اعزام نماید. مدیران شرکت‌ کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم می‌نمایند.

ماده ۵۴: توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری شرکت موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده‌های موضوع بند (۱-۳) ماده (۳) این اساسنامه و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون و بانک مرکزی و کسب موافقت آنها انجام می‌شود.

ماده ۵۵: در موارد ورشکستگی، تصفیه و انحلال می‌بایست مطابق قوانین و مقررات جاری، مقررات فصل سوم قانون پولی و بانکی، قانون و مقررات بخش تعاون و دستورالعمل‌ اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی عمل ‌شود.

تبصره: ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط به نحوی انجام می‌شود که پرداخت سپرده‌ها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی دولت و بانک‌ها در اولویت قرار گیرد.

ماده ۵۶: در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدا منشی) خواهد بود.

ماده ۵۷: تعاونی صرفا” در قالب وظایف مرتبط با تعاونی‌های اعتبار در چارچوب قوانین بخش تعاونی و مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار (مصوب شورای پول و اعتبار) فعالیت می نماید و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی و یا عنوان نشده است موظف به رعایت مفاد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قوانین بخش تعاونی، آئین‌نامه‌های مربوط، دستورالعمل‌ اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط با تعاونی‌های اعتبار موضوعه در آینده خواهد بود.

این اساسنامه در ۵۷ ماده و ۳۴ تبصره در مجمع عمومی…………………… مورخ …………….. به تصویب رسید.

[quote]برای دریافت سایر اساسنامه ها بصورت کامل و همچنین دانلود و خرید کتاب مجموعه قوانین و اساسنامه های مربوط به شرکت ها از لینک زیر استفاده کنید [/quote]

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید