آنچه در مورد خسارت باید بدانید

خسارت بر اساس قانون به چند قسمت تقسیم می شود خسارت مادی-معنوی-خسارت تاخیر تادیه وجه نقد

به این صورت که در برخی موارد در اثر تقصیر طرف مقابل قرارداد به شخص مقابل خسارت وارد می شود که این خسارت به موجب قانون قابل مطالبه می باشد که این خسارت همان خسارت مادی است.

مثال: مطالبه خسارت تصادف رانندگی یکی از خسارات مادی است که ناشی از حادثه جانی و یا مالی می باشد و از طریق بیمه به نسبت سقف  خسارات مقرر در بیمه گرفته می شود و یا خسارات جانی(دیه) قابل مطالبه می باشد و اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه نباشد از طریق شکایت بوسیله دادگاه کیفری دو و یا شورای حل اختلاف تا سقف۲۰ میلیون تومان  قابل مطالبه می باشد.

 

خسارت معنوی خسارتی می باشد که ناشی از خدشه دار شدن حیثیت و آبروی اشخاص به آنها تعلق می گیرد و خسارت دیگری که خسارت تاخیر تادیه می باشد همان خسارت مادی است ولی مختص وجه نقد ریالی می باشد که ازتاریخ مطالبه طلبکار و تمکن مالی بدهکار قابل مطالبه است مگر درخصوص چک که این خسارت از تاریخ سر رسید چک با مطالبه دارنده چک مطالبه خواهد شد.

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید.

که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

 مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت.

و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

خسارت-ممکن-الحصول

 تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است.

از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت جلب نظر کارشناس

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

«دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد.

مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که:

«… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

مطاله-خسارت

 انواع خسارت قابل مطالبه

 خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است.

از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد.

، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

 خسارت ممکن الحصول

«منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند.

نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.»

تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

همچنین با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع

اولاً: تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها … نسبت به قسمتی از دادنامه غیابی شماره ۱۸۳۷ در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۳ و دادنامه حضوری شماره ۱۷۰۲ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در بخشی از دادنامه‌های فوق حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی مورد معامله و تحویل آن در قبال دریافت بقیه ثمن معامله در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد.

و از طرف تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض خاصی به عمل نیامده و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه بدوی را در آن قسمت در اجرای بند آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید؛

ثانیاً: تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به قسمت دیگر دادنامه‌های شماره فوق که به موجب آن در بخشی از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ ۶/۹/۸۰ لغایت اجرای حکم صادر شده وارد و موجه است؛

زیرا تحویل قرارداد در مبیع در قرارداد طرفین موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و چون در موعد مقرر سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده، بنابراین تحویل هم میسر نبوده و از این جهت عدم تحویل مبیع از طرف فروشندگان منافاتی با مفاد قرارداد ندارد و دادگاه خواهان بدوی یا تجدیدنظرخوانده فعلی را مستحق دریافت این خسارت نمی‌داند.

و این قسمت از دعوی برخلاف مندرجات قرارداد و توافق طرفین صادر شده و واجد ایراد قضایی است؛ لذا دادگاه در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه با استناد به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی در این مورد را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مطالبه خسارت

خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند.

با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟

در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض پرسش کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده.

تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند.

حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

مطالبه خسارت در اسناد تجاری

منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی
پرسش: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…
ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود.

از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به‌موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود.

از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین به‌صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود.

بنا به مراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

مطالبه خسارت

مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد.

حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته، آیا علاوه بر محکوم به اصلی این دو مورد (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) نیز به‌عنوان محکوم به تلقی شده و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نیز اخذ می‌گردد یا نه؟

نظریه اکثریت

خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد هرچند ممکن است.

متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد.

منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است.

نظریه اقلیت

چنانچه خواهان در دادخواست بدوی علاوه بر خواسته اصلی خسارات را نیز مطالبه نموده باشد خسارات نیز جزء خواسته است و طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی میزان آن را محاسبه و هزینه دادرسی را از خواهان اخذ کند،

از طرفی ارزش خواسته صرفاً از حیث صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر و قطعیت یا عدم قطعیت رأی مؤثر است و هزینه دادرسی مقوله‌ای جدا از آن است. چنان‌که در شق «ب» از بند ۱۲ قانون مارالذکر به این معنی توجه شده است.

از طرفی منظور از محکوم به چیزی است که محکوم‌علیه به‌موجب حکم ملزم به پرداخت آن است و لذا مجموع آنچه در رأی بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته مصداق محکوم به بوده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی است.

مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی آن

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است،

آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید.

و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

37 پاسخ

 1. پس از مصوبه ستادمبارزه با کرونا نسبت به الزام به تمدید قرارداد اجاره .صاحبخانه اصرار بر تخلیه داشت واقدام به شکایت در دادگاه نمود و رای دادگاه توقیف دادرسی بود و صاحبخانه ملزم به تمدید شد.بعد از چند روز بنده اظهارنامه ای جهت تمدید قرارداد طبق مبلغی که قانونا جهت تمدید مصوب شده ایشان را دعوت به جلسه ای حضوری در دفتر املاک نمودم.وقتی پاسخی نیامد به شعبه مذکور مراجعه وشناسه ای جهت واریز مبلغ اجاره دریافت واجاره را پرداخت نمودم.بعد از آن طی ابلاغیه ای متوجه شدم که شخص ناشناسی بعنوان مالک بازهم جهت حکم تخلیه وخسارت از بنده شکایت کرده اینبار هم دادگاه برحسب همان ادله دستور توقف دادرسی داده ورای قطعی شد. اما با وجود اینکه من هنوز در همان خانه وشهر محل دعوا مستاجر و ساکن هستم. اینبارصاحبخانه قبلی در شهر دیگری که خانه پدری بنده است وآدرس بنده در سامانه ثنا (بجهت اینکه مستاجرم وآدرسم متغیرست) در آن شهر وهمان آدرس خانه پدری درج شده.دردادگاه آن شهر اقدام به شکایت ومطالبه مبلغ اجاره روزانه ای که در قولنامه درصورت عدم تخلیه بموقع ملک توسط مستاجر روزی ۵۰ هزار تومن قید شده ونیز اجاره افزایش یافته شده بشرط تمدیدکه طبق آن تاسقف ۲۰%مجاز به افزایش اجاره بوده،شده است.حالا
  خواهشمندم بفرمایید آیا ایراد عدم صلاحیت محلی وذاتی بر دادگاه فعلی وارد است ؟باتوجه به اینکه اولا دادگاه خارج از حوزه ابست کخ محل اقامت بنده بوده و اتفاقا در همین موضوع دعوا بعنوان مستاجر کاملا محل اقامت فعلی مشخص است ؟ وآیا باتوجه به اینکه دوبار همین خواسته ذیل خواسته تخلیه مطرح ودر دادگاه شهر محل اقامت رد شده ورای قطعی شده .این دادگاه میتواند مجددا به همان رسیدگی کند؟ودر آخر باوجود اینکه ایشان از تمدید ممانعت میکرده ورای دادگاه به نفع من وتمدیدقرارداد بوده ومن نیز بعد از اظهارنامه اژ که بی پاسخ ماند ،کرایه اضافه شده را بجهت اینکه شماره حسابی از ایشون نداشتم (قبلا فقط رهن بوده) بت حسابی که از دادگاه گرفتم واریز کردم باز ایشان میتواند طلب جریمه دیرکرد ویا خسارت کند.؟بسیار ممنون وسپاسگزارم.

  1. سلام
   از لحاظ اینکه عدم صلاحیت رو مطرح کردید بایستی بگم بحث عدم صلاحیت مطرح نیست، چون توافق کردید قبلا به وجه التزام برای تاخیر تخلیه و شکایت در اقامتگاه شما درست بوده ولی از نظر امر مختومه یا حتی مطروحه میتوانید اقدام کنید و حق با شماست، رای قطعی دادگاه رو به شعبه ای که شکایت در آنجا مطرح هست ببرید تا قرار سقوط دعوی را صادر کنند.

   1. سلام
    بنده اتومبیل خود را بیمه بدنه کردم و دچار سرقت لوازم شدم بعداز تهیه گزارش پلیس به شرکت بیمه مراجعه کردم گفتند که باید ببرم به تعمیرگاه مجاز اتومبیل خودم را بعداز بازدید کارشناسان بیمه و پیش فاکتور تعمیرگاه مجاز بنده متوجه شدم که حدود ۲۰۰, میلیون تومان خسارت از طرف تعمیر گاه مجاز پیش فاکتور شده ومن باید حدود ۳۵% این پیش فاکتور که مبلغ ,حدود ۷۰میلیون تومان است از جیب بپردازم و بعداز مراجعه به مراکز تعمیرگاهی خصوصی در بازار متوجه شدم که من میتوانم با همان مبلغ فرانشیز که باید بپردازم میتوانم اتومبیل خودم را تعمیر و تکمیل کنم و باز مراجعه کردم به شرکت بیمه و این قضیه را اعلام کردم و شرکت بیمه گفت ما فقط تعمیرگاه مجاز را قبول داریم سوال من اینجاس که اولا در قرار داد بین من و بیمه گزار هیچگونه بند یا تبصره ای که من فقط باید در تعمیرگاه مجاز لوازم تهیه کنم و تعمیر کنم نوشته نشده و ثانیا اصلا نوشته نشده که حتما باید تعمیر شود نوشته بعداز گزارش کارشناس از میزان خسارت باید خسارت تامین شود ثالثا باز در بندی نوشته ملاک بیمه گر پایین ترین قیمت در بازار است واین پیش فاکتور به نظر من بالاترین قیمت است حالا با این اوصاف من باید چیکار کنم آیا میتوانم مبلغ خسارت را نقدا دریافت کنم و خودم برای اتومبیل خود فکری کنم یا باید شکایت کنم در محاکم قضایی تا به حق و حقوق خودم برسم و اصلا به نظر شما بعداز این پرسه میرسم به حقم یا فقط وقتم را تلف می‌کنم لازم به ذکر است که از زمان حادثه تا کنون اتومبیل من در تعمیرگاه مجاز خوابیده ومن نیز الاف شرکت بیمه و کارشناسانه این شرکت هستم الان حدود ۲۰روزه لطفاً راهنمایی کنید ممنون

    1. سلام:در قانون بیمه شخص ثالث درج شده این تعمیرگاه مجاز و اگر شرکت بیمه مبلغی نمی دهد می توانید شکایت کرده و مطالبه حق بیمه خودتان را دریافت نمایید.

  2. سلام وقتتون بخیر
   بنده دوسال قبل ملکی راخربداری کَردم که زن وشوهر هرکدوم یه دانگ ازملک بنامشان بود ، قرارشد هردوبرای تنظیم قراردادبه املاک بیان ولی فقط یکی از شرکا حاضر شد ، در متن مبایعه نامه نوشته شد این خانم هر ۶ دانگ خانه را به من فروخته ، زمان تحویل هم دوماه بعد نوشته شد که درصورت تخلیه نکردن وسند نزدن دیرکرد که روزانه ٢٠٠ تومن بود ذکر کردن ، الان ٢۴ ماه ازروزی که اون ملک رو خریداری کَردم میگذره نه تنها خونه رو تحویل ندادن تازه اقا ۴ ماه پیش اقدام به شکایت از بنده کرده در خصوص فروش مال غیر ، من به دادگاه مبایعه نامه ومبالغی که پرداخت کردم وشکایاتی که در این راستا کردم را هم ارائه دادم وهمچنین سند ومدارکی که از ملک داشتم رو هم ارائه دادم
   اما هنوز جوابی ندادن
   قابل ذکراست که تمامی اهالی اون محله وکسبه در جریان تخلیه نکردن ایشون هستن وهمه به اتفاق حق وبه من میدن وحاضرهستن در دادناه به عنوان شاهد هم بیان
   سوال اصای بنده اینه که این خانم باوجود اینکه ٣ دانگ شریک اون ملک هست اما در مبایعه نامه نوشتن شده در بنگاه هر شش دانگ وبه بنده فروخته ، ایا شریک دوم که قرار بود امضا کنه ونکرده ایشون باید از من شکایت کنه یا از شریکش که همسرش هم هست یا با شکایتی که از من کرده دادگاه منو محکوم میکنه درصورتی که از اول نمیدونستم این ملک دوتا شریک داره وسوال دوم اینکه من از هر راهی وارد میشم وشکایت میکنم دادگاه یه ایرادی در رابطه با شماره ثبت ملک ، فرغی واصلی ، متراژ، و… اینجور ایرادات از ملک عنوان میکنه وشکایت منو باطل میکنه
   حتی اخرین شکایت من در رابطه با عدم تحویل منزل وخسارتهای ناشی از تحویل ندادن خانه بود که در مبایعه نامه ذکر کردیم که باز به دلیل اشتباه نوشتن کد ملی خانم با وجود پرداخت کَردن مبلغی به دادگاه وخدمات الکترونیکی باز هم بی جواب مونده
   من چیکار باید بکنم تا بتونم حقم وبگیرم
   هم پول خونه رو دادم هم پول برای دادگاه ودادرسی دادم ولی هنوز به نتیجه نرسیدم ،

   1. سلام با توجه به توضیحاتی که شما دادین اون نفر سوم از فرشنده میتواند شکایت کنید نه از شما که خریدارین و در پاسخ به این که راهکاریی وجود دارد پاسخ مثبت هست و شما میتواند شما میتواند به صورت قانونی سه انگ از ملک مشاعی را به مالکیت خود دربیاورد و در خصوص سه دانگ بعدی علیه فروشنده دعوای فروش مال غیر رو مطرح نماید و با نفر سوم در ملک شریک بایشید و دادخواست فروش ملک مشاعی از طریق مزایده را مطرح کنید و روند رسیدگی اداکه پیدا کند۰ موفق باشد. مشاوره تلفنی ما ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸

 2. سلام،وقت بخیر،من برای انجام پروژه ای با یک پیمانکار قرارداد بستم و در قرارداد نوشتم به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد مبلغی بابت جریمه وصول می‌شود و من شکایت کردم و پیمانکار محکوم به پرداخت ۳۱۳روز خسارت در حق اینجانب شد و بنده دادخواستی تقدیم دادگاه کردم مبنی بر خسارت تاخیر تادیه از تاریخ حکم تا تاریخ اجرای حکم ولی اینبار رأی دادگاه به نفع من نبود و گفتن به خسارت خسارت تعلق نمیگیره در حالی که من این دادخواست رو با مشورت وکیل تقدیم دادگاه کرده بودم
  به نظر شما واقعاً خسارت تاخیر تادیه شامل من نمیشه؟

  1. سلام شما نیازی به دادخواست مجدد نداشته اید و خسارت تاخیر از تاریخی که میبایست تعهد انجام میشد تا زمانی که ایشان مطابق حکم دادگاه خسارت را پرداخت می کنند محاسبه می شد

 3. خسارات وارده به اتومبیل و افت قیمت و خسارات دادرسی و هزینه ی کارشناس تامین دلیل و هزینه ی پارکینگ و هزینه ی جرثقیل و هزینه ی ایام بیکاری بنده و هزینه ی ایاب ذهاب بنده جمعا در یک دادخواست مطرح می شوند؟
  کدامشان دادخواست جداگونه میخواهد
  آیا برای دریافت اینگونه خسارات نیازمند طرح دعوا در محل زندگی خوانده است؟؟؟
  آیا دراینگونه خسارات خواهان باید صاحب خودرو باشد یا راننده
  خواهشندم جداگونه توضیح دهید

 4. سلام من یک پرونده داشته و محکوم به شش ماه حبس تعزیری شده و بعد از تسلیم به رأی یک هفتم ایام حبس کم شد ولی با وجود اینکه دوبار دادنامه جواب تسلیم به رأی به زندان فرستاده شد و من از مددکار تقاضای رسیدگی کردم متاسفانه فایده‌ای نداشت و تا پایان حبس اولیه یعنی ششم فروردین در زندان ماندم یعنی ۲۶ روز اضافه تحمل کیفر نموده و این ایام نزدیک به عید نوروز و زمان اوج کسب درآمد دستفروشی لباس بود که با سوال از همکاران شنیدم که حداقل روزی یک میلیون تومان سود داشته اند و ضمناً به خاطر اینکه در پایان سال پیش و تعطیلات نوروز در خانه خود نبودم ضرر معنوی از لحاظ روحیه و آبرو ریزی ناشی از نبود من در خانه نیز به من وارد شده است و سوالم این است که آیا میتوان ادعای جبران خسارات ناشی از سهل انگاری مسئولان زندان را کرد؟ و باید به چه دادگاهی مراجعه کنم و به نظر شما ممکنه چقدر از خسارات را از ایشان بگیرند؟
  با تشکر فراوان از شما خواهش دارم جواب کاملی در حد امکان بفرمایید

  1. سلام:درصورتی که ازلحاظ قانونی حقی ازشما زایل شده باشد می توانید نسبت به دریافت خسارت از طرف از طرف دولت اقدام نمایید.

   1. باسلام خانه من درسال ۹۳ براثرگودبرداری یکی ازهمسایگان تخریب گردیده بطورکامل که بایدتخلیه میشدباهمکاری قمارخانه اجاره کردیم وپیش پول اجاره خانه رادار ویو ماه هم اجاره دادوقرارشدتاروزی که پرونده خاتمه پیداکنداجاره بدهد ولی بعدازیک ماه دیگراجاره نداردبنده مجبوربه پرداخت اجاره شدم پرونده ازسال ۹۳ تاکنون طول کشیده باتوجه به اینکه درسال ۹۵ ۴۵ ملیون تومان برای خسارت تعین شده بود مقصربااعتراص به نظریه کارشناسان درچندمرحله پرونده را تاسال۹۹طول کشید درسال ۹۹ قاضی محترم طبق آخرین نظریه کهکارشناسان ۲۵۰ملیون تعین کرده بودن رای صادرکرد وهزینهای دادرسی را نیزدرنطرنگرفته بودن وازروزاول تاکنون بنده مبلغ ۷۰ملیون اجاره دادم هنوزهم دارم میدم ولی هنوزهم بیمه تردادن همان ۳۰ ملیون هم داره عقب میاندازه راهنمایی کنید لطفا باید چکارکنم که خسارتها به نرخ روز بگیرم

 5. با سلام. یک نفر به یک وسیله منزل من خسارت وارد کرده است.
  ۱٫ مراحل ثبت دادخواست به طور خلاصه
  ۲٫ غیر از اصل خسارت آیا فقط هزینه دادرسی را میتوانم مطالبه کنم؟
  ۳٫ آیا همگی در یک دادخواست ثبت شود

 6. با سلام بنده دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو داده بودم و تاریخ رسیدگی توسط دادگاه عمومی برای تاریخ ۳ماه بعد تعیین گردید که خوانده طی این مدت سند را به نام اینجانب تنظیم نمود بنابراین دادگاه نیز در روز رسیدگی حکم به بطلان دعوی صادر نموده ولی خسارت دادرسی که بنده ضم دادخواست مطالبه کرده بودم را در نظر نگرفته است،حالا باید مجددا دادخواست مطالبه خسارت بدهم یا اینکه به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنم؟؟

 7. سلام من به نفر پونزده میلیون تومان پول دادم بابت ضمانت توی یک کاغذ با دست نوشت خود همونی که بهش پول نقد دادم نوشت اگه تا یک هفته پول منو برنگردونده روزی سی هزارتومان دیر کرد میده الان دوسال و نیم شده آیا دیرکردی که با توافق خود طرف بوده به من تعلق میگیره و میتونم بگیرم یا طبق ارف قانون روزانه حساب میکنن

  1. سلام: چون وجه التزام قراردادی توافقی می باشد می تواند از شما مطالبه نماید.

 8. با سلام، بنده در یک شرکت پیمانکاری فعالیت میکنم این شرکت با یکی از کارفرمایان خود در دادگاه یک پرونده حقوقی دارد جهت محاسبه خسارات ممکن الحصول این شرکت کارشناس آیا می تواند میانگین درآمد ۵ ساله این شرکت را ملاک محاسبه قرار دهد؟ رای دادگاه یا آراء وحدت رویه در این موضوع وجود دارد یا خیر

 9. سلام و درود
  بنده در سال ۹۸ در حادثه رانندگی تصادف کرده و سرنشین ماشین مقصر بودم و از ناحیه لگن دچار شکستگی پروتز شدم که از قبل در ناحیه لگن کار گذاشته شده بود و بعد از آن که توسط آمبولانس به بیمارستان انتقال یافتم بنده را موقتا با عمل بسته مورد مداوا قرار دادن و در گزارش مشاور پزشکی قانونی قید شد که بنده نیاز به عمل جراحی تعویض کلی پروتز آسیب دیده دارم و بعداز یک سال طول درمان و هزینه های اضافی پزشکی قانونی و نداشتن بضاعت مالی برای تهیه پروتز جدید مجبور به بستن پرونده و صدور مقدار ۱۰ درصد از دیه کامل شدم واین در حالی است که فقط هزینه خرید پروتز دو برابر این میزان دیه ای است که پزشکی قانونی تعیین کرده والان حکم قطعی همان ۱۰ درصد صادر شده و پرونده بنده به بیمه ایران ارجاع داده شده برای پرداخت خسارت و بیمه هم هر روز مرا دنبال مدرکی می‌فرستد آیا امکان این را دارم که به رای پزشکی قانونی اعتراض کرده و دوباره پرونده را به جریان بیندازم چون هر پزشک متخصصی که مشاوره داده امکان نقص عضو را بیش از ۵۰ درصد مطرح می‌کند لطفا راهنمایی کنید آیا می‌توان دیه نقص عضو را مطالبه کرد و این یک سال طول درمان شامل جبران خسارت خواهد شد و یا هزینه تعویض مفصل را می‌توان از بیمه خواستار شد؟

  1. سلام: دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی دیه را مشخص خواهد کرد که اگر بر مبنای ۱۰درصد باشد دیه ان می شود ۴۸میلیون و می توانید نسبت به حکم دادگاه برای نظریه پزشکی قانونی اعتراض بزنید.

 10. در تصادف جزیی همان لحظه وقوع به صافکار مراجعه که بعد از تعمیر درب صندوق عقب اعلام کرد که دیاق شکسته و زنگ زدگی و تاب خوردگی و تصادف قبلی دارد که به رویت من و راکب خودرو رسید ولی نامبرده به دنبال اخاذی طرح دعوی کرده و مطابق نظر کارشناس ۴ میلیون برآورد خسارت کرده در شواری حل اختلاف صافکار شهادت مکتوب داده و تعدد خسارت مشخص شده اما متاسفانه قاضی در دو مرحله مبادرت ابللاغیه به کارشناس سه نفره را داشته که دو مرحله لایحه و دلایل تقدیم داشته ام . اخیر رای به محکومیت و پرداخت خسارت بر اساس ماده۱۹۸ کرده است . برای تجدید نظر لطفا راهنمایی بفرمائید .

  1. سلام:اگر دادگاه تجدید نظر این رای را داده باشند باید شما اقدام به فرجام خواهی نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 11. درود بر شما
  سهام کارخانه من را امضا جعلی یکی از اعضا هیئت مدیره به نام خودش میکند در سال ۸۸ ، پس از اثبات جعل او و بازگرداندن سهام از طریق دادگاه حقوقی به وضعیت قبل در سال ۹۹ ، و این مطلب که در این ده ساله میلیاردها تومان فروش داشته شرکت و ریالی به من پرداخت نکرده اند
  چگونه مطالبه خسارت نمایم ؟
  آیا سودی که مثلا در سال ۸۸ میبایست به من پرداخت میکردند و ۱۱ ساله پرداخت نکردند ، خسارت تاخیر و تادیه آن قابل وصول است؟
  سپاسگزارم

  1. سلام: خسارت تاخیر تادیه ار تاریخ مطالبه محاسبه خواهد شد مگر اینکه قبلا اظهارنامه فرستاده باشید.

 12. سلام و احترام
  در یک تصادف که با موتور سوار که راننده موتور زیرسن قانونی و موتور بدون بیمه بود و پلاک موتور نیز قدیمی بوده و در استعلام راهور نیز اطلاعاتی از مالک موجود نبود به دلیل امتناع از پرداخت خسارت توسط مقصر حادثه ، درخواست تامین دلیل داده ام و کارشناس مبلغ ۴ میلیون خسارت برآورد کرده است .سپس دادخواست مطالبه خسارت دادم حالا هم ابلاغیه آمده و در قسمتی نوشته که “تصویر برابر اصل شده مستندات خود را همراه بیاورید” حالا سئوال این است که در این خصوص چه مستنداتی نیاز است که با خود به شورای حل اختلاف ببرم و در کجا برابر اصل کنم . آیا گزارش کارشناسی نامین دلیل به عنوان مستند قابل قبول است یا مستندات دیگری هم نیاز هست؟ ممنون از صبوری و وقتی که اختصاص می دهید

 13. سلام بنده یه رسید از شخصی دارم م جنی از من خریده و رسید امضا کرده ک پول رو تا تاریخ۱۵ آبان در اخت کننده ولی ندادن حالا میشه با اون رسید ک امضا کرده ازش پول رو بگیرن یا نه؟

  1. سلام: اگر در ان رسید مهر و اثر انگشتی درج شده باشد بله می توانید اقدام به مطالبه طلب نمایید.

  2. سلام ما یک باب مغازه ارثی داریم که مدت۶۰سال حق کسب و پیشه آن به ما رسیده در سال ۹۲ یکی از وراث فوت نمود ولی تمدید قرارداد در سهم وارث جدیدهم مشخص شده ابن قرارداد تاسال۹۵از هردوطرف امضا می شد ولی از سال۹۵به بعد یکی از وراث به علت عدم امضا تمدید اجاره حق کسب پیشه باعث بسته شدن مغازه شده و بقیه وراث را از انتفاع مغازه تا به امروز بی نسیب کرد سوال اینجاست که آیا میتوان بعلت خسارت وارده در این مدت ۶۰ماه ازدست فرد مورد نظر دادخواست خسارت تنظیم نمود چون عدم امضا او حتی باعث شده نمایندگی فروش یک شرکت حمل و نقل را از دست بدهیم که مدرک آن موجود است

 14. سلام ما یک باب مغازه ارثی داریم که مدت۶۰سال حق کسب و پیشه آن به ما رسیده در سال ۹۲ یکی از وراث فوت نمود ولی تمدید قرارداد در سهم وارث جدیدهم مشخص شده ابن قرارداد تاسال۹۵از هردوطرف امضا می شد ولی از سال۹۵به بعد یکی از وراث به علت عدم امضا تمدید اجاره حق کسب پیشه باعث بسته شدن مغازه شده و بقیه وراث را از انتفاع مغازه تا به امروز بی نسیب کرد سوال اینجاست که آیا میتوان بعلت خسارت وارده در این مدت ۶۰ماه ازدست فرد مورد نظر دادخواست خسارت تنظیم نمود چون عدم امضا او حتی باعث شده نمایندگی فروش یک شرکت حمل و نقل را از دست بدهیم که مدرک آن موجود است

 15. با سلام شخصی زمینی رو ۲۰ سال ازش مراقبت کرده ( خونه متروکه بوده فقط یه اتاق بوده چند تا درب و پنجره) حالا صاحب زمین ادعای خسارت کرده و ۹میلیون جریمه بریدن، بعد از ۱سالی که زمین رو تحویل داده به صاحب اصلی،
  صاحب اصلی هم حکم توقیف اموال گرفته و الان خودرو ایشون رو توقیف کردنحال با این اوصاف چه راه حلی پیشنهاد میدین

 16. سلام ایا در دریافت دین که خواهان مجبور به هزینه تشکیل پرونده (عریضه نویسی-دفاتر الکترونیک قضایی)وهزینه های جانبی دیگر می گردد تا پرونده تشکیل گردد بر چه اساسی می تواند این هزینه ها را از خوانده بگیرد

  1. سلام: باید استرداد این هزینه ها را در دادخواست درج نمایید

 17. با سلام و خسته نباشید بنده از یک تعاونی مسکن یک واحد آپارتمان خریده ام و از موقع خرید زمین عضو بودم و زمین پروژه را خریده و اقدام به اجرای پروزه نموده ایم در تاریخ ۹۹ پروژه طبق اعلام مدیر عامل و بازرس تعاونی آماده تحویل شده و بهای تمام شده بوسیله کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و طی مصوبه هیئات مدیره به اعضا اعلام و بنده هم طی چک بین بانک در وجه تعاونی مبلغ را پرداخت و طی صورتجلسه واحد را تحویل و تصرف نموده ام و ساکن می باشم اما مدیر عامل بعد دوسال دادخواست طلب از مابقی ثمن داده و داوری نسبت به آن رای داده است و بنده هم اعتراض به رای و ابطال آن را خواسته ام اولا” تحویل بنده طبق قرارداد فیمابین و اساسنامه طی صورت جلسه بوده واز زمان تحویل مدیر عامل انشعاب آب بنده را وصل نکرده و بنده نمی توانم از واحد خود استفاده کنم و مستاجرم در حالی که فقط اگر انشعاب آب را که از آبیاری گرفته و فقط فلکه را قطع کرده قابل استفاده است آیا با وجود نبود اخذ خسارت در قرارداد می شود نسبت به اخذ خسارت و اجرت المثل اجاره اقدام کرد ممنون

 18. سلام اگر شخصی زمینی بفروشد و دلال بگوید تو از من بهتر اون زمین را بلدی ودلال هم بگویند البته که بلدم وبه خریدار ببرد نشان دهد .در حالی که خانه د الان در آن جا باشد فروشنده بگویند تو خودت میدانی که از خانه ی خودت بالا تر است واوبگوید بله میدانم و خریدار را ببرد و و نشان دهد این است حال درصورتی که من هم خودم آنجا بوده ام که هم خریدار که رفیقم بود رفیقم با دلال ومن سر زمین رفتیم و دلال تحویل داد و گفت این جا زمین فروشند است در صورتی که من میدانستم دلال وریفقم شریک هستند ولی اسم دلال توی سند عادی قید نشد در حالی که بنده وریقم با دلال صد بار سر زمین رفتیم برای فروش زمین ودر آخر خودم خریدم و الان بعداز گذشت ۵سال دلال میگوید اشتباهی نشان دادم زمین ته کوچه است در عالی که اون موقع اون جا متری ۲۰۰هزار بود و این جا متری ۶۰۰هزار من خریدم ممنون میشوم بدانم بعداز گذشت ۵سال الان فهمیدم در صورتی که میدانم دروغ است اما چون سند عادی است جعلی درست کرده است مگر میشود بگویند اشتباهی نشان داده ام در قانون چه حکمی دارد پس ضرر من چه میشود در صورتی که من چند بار گچ ریزی ودر اون موقع که خریدم پی آنرا هم درآوردم سال ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *