قانون کار سال ۱۴۰۰؛ حداقل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

قانون کار سال 1400

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

فرآیند تعیین دستمزد کارگران به این صورت است که قبل از تصویب شورای عالی کار ابتدا “کمیته مزد” در جلسات خود که از اعضا و نمایندگان تشکل های کارگری می باشند پیشنهاد هایی را بررسی می کند.

در کمیته مزد که متعلق به تشکل های کارگری است.

نمایندگان هر گروه کارگری مذاکره می کنند و با بررسی وضع موجود و میزان تورم و بررسی قیمت ها میزان حداقل خرجی یک کارگر را محاسبه می کنند بر اساس نرخ تورم و بعد از این کار گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می دهند.

در ستاد مزد نتیجه مذاکره میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زبر نظر معاون روابط کار جمع بندی می شود و به شورای عالی کار ارسال می شود.

شورای عالی کار آخرین مرحله تعیین حداقل دستمزد کارگران است.

تصمیم در خصوص افزایش دستمزد سالیانه با این شورا می باشد.

حقوق و مزایای کارگران سال ۱۴۰۰

حقوق و مزایای کارگران سال ۱۴۰۰طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت و به غیر از سایر مزایا حداقل حقوق کارگران ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ تعیین شد.

به این ترتیب حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به رقم بالا افزایش یافت که البته با وجود تورم بی نظیر سالیان اخیر این افزایش اندک بسیار قابل انتقاد به نظر می رسد.

حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین پایه سنوات نیز ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.

حق اولاد هم با تطبیق یال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار خواهد بود در یک ماه.

همچنین مزد سایر سطح ها با افزایش ۲۶ درصدی همراه بود.

با این حساب که گفته شد حقوق ماهانه یک کارگر که سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز می کند در حدود ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان است. و برای کسی که حداقل دارای یک سال سابقه کار اسن با اضافه کردن پایه سنوات ماهانه و افزودن ۱۴۰ هزار می شود ۳ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان.

به کارگرانی که فرزند دارند نیز به ازای هر فرزند ماهانه ۲۶۵ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

لذا می توان گفت کارگری که یک سال سابقه کار دارد و یک فرزند هم دارد ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار خواهد بود.

لذا می توان گفت که برای خانواده سه نفره حقوق ۴ و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حقوق و مزایای کارگران سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ماهانه (ربال) روزانه ( ریال) شرح ردیف
سطح پایه (حداقل)
۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۸۸۵,۱۶۵ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۱
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ بن کارگری ۲
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ حق مسکن ۳
۲,۶۵۵,۴۹۵ ۸۸,۵۱۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۴
۱.۳۹۹.۹۸۰ ۴۶,۶۶۶ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)
سایر سطوح
۲۶ درصد درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۱
۲,۴۸۳,۵۵۰ ۸۲,۷۸۵ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۲
۱.۳۹۹.۹۸۰ ۴۶,۶۶۶ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۳
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ بن کارگری ۴
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ حق مسکن ۵
۲,۶۵۵,۴۹۵ ۸۸,۵۱۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۶

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار

مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز عنوان ردیف
۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵ مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه) ۱
۲۷.۴۴۰.۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه) ۲
۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار ۳
۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰,۰۰۰ حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار ۴
۲.۶۵۵.۴۹۵ ۲.۶۵۵.۴۹۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۵
۵.۳۱۰.۹۹۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۶
۷,۹۶۶,۴۸۵ ۷,۹۶۶,۴۸۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۷
۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸
۴۶.۶۶۶ ۴۶.۶۶۶ پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۹
۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل) ۱۰
۱.۴۴۶.۶۴۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰ سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۱۱
۱۶۹.۰۶۳ ۱۶۹.۰۶۳ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰ ۱۲
مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ ۱۳
 مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ ۱۴
۴.۱۱۶.۰۱۳ ۳.۹۸۳.۲۳۹ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۱۵
۲.۷۴۴.۰۰۹ ۲.۶۵۵.۴۹۳ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۱۶
۶.۱۷۴.۰۲۰ ۵.۹۷۴.۸۵۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۱۷

کارگران مشمول قانون کار

کارگر مشمول قانون کار از لحاظ قانونی کارگران اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت، به دستور و به حساب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری مثل کارفرما انجام بک فعالیت جسمی و یا فکری را بر عهده دارند. و در شمول مقررات استخدامی نیز قرار ندارند.

اما در مواردی افراد تابع و مشمول قانون نیستند مثل کسانی که مشمول قانون استخدامی کشور هستند که مشمول مقررات مدیریت خدمات کشوری هستند.

اما اگر کارمند در خارج از وقت اداری به فعالیت دیگر بپردازد می تواند مشمول قانون کار باشد.

کارکنان نهاد های انقلابی هم از شمول قانون کار استثنا هستند مثل جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران و…

کارگاه های خانوادگی نیز مشمول قانون کار نیستند.

کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر نیز شامل قانون کار نمی شوند.

کارگران مشمول قانون کار

امور مربوط به ماده ۱۸۹ قانون کار که این موارد استثنا شده اند:

در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش طیور، پرورش آبزیان و زنبورعسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی با تصویب هیئت وزیران از شمول بخشی از مقررات قانون کار (مانند تعطیلات، مرخصی‌ها، مزد یا حقوق و…) خارج می‌ شوند.

استثنای دیگر ماده ۱۹۰ قانون کار است.

نتیجه گیری

حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت با این حساب حداقل حقوقی که یک کارگر دریافت می کند ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می باشد. سایر اقلام نیز افزایش یافته است. دستمزد روزانه ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

پایه سنواتی برای ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حق مسکن نیز ۴۵۰ تومان تعیین شده است.

حق بن کارگری هم ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با جمع آن دریافتی کارگران با تمام مزایا ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.

سوالات متداول

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ چه میزان است‌؟

این افزایش حقوق معادل ۳۹ درصد نسبت به سال۹۹ افزایش یافته است.

حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ چه میزان است؟

 همانگونه که در بالا ذکر کردیم حداقل حقوق یک کارگر ۲.۶۵۵.۴۹۵ تومان است.

حقوق کارگران با تمام مزایا چه میزان است؟

در بالا اشاره کردیم که ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید