قرارداد جعاله

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد جعاله

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- طرفین قرارداد

جاعل: ………. فرزند ……….  شماره شناسنامه ………. صادره از ……….  کد ملی ………. متولد ………. ساکن: ……….

اجیر: ………. فرزند ………. شماره شناسنامه ………. صادره از ………. کد ملی………. ساکن: ……….

ماده ۲- موضوع قرارداد

اعاده شش‌دانگ مالکیت نسبت با یک قطعه زمین با بنای احداثی یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن به مساحت دویست و شصت‌وشش متر و شصت و پنج دسی مترمربع واقع در استان تهران جزء پلاک ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک …… فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش …… تهران

تبصره: موضوع قرارداد در حال حاضر در مالکیت ………. بوده که به اشخاص ثالث منتقل گردیده است و موضوع به اطلاع کامل طرفین رسیده و طرفین با اطلاع از کم و کیف آن اقدام به امضاء این قرارداد نموده‌اند.

ماده ۳- مدت قرارداد

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو سال که با صلاحدید اجیر نسبت به مدت مشابه قابل تمدید است.

ماده ۴- اجرت قرارداد

انتقال قطعی و رسمی سه دانگ از شش‌دانگ کلیه حقوق عرفی و قانونی و شرعی یک قطعه زمین با بنای احداثی در یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن به مساحت دویست و شصت‌وشش متر و شصت و پنج دسی مترمربع واقع در استان تهران جزء پلاک ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ………. فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش………. تهران بنام اجیر یا هر کسی که ایشان معرفی نمایند.

ماده ۵- شرایط قرارداد
  1. جاعل مکلف به انجام مفاد کامل این قرارداد با اعلام اجیر می‌باشد.
  2. جاعل جهت حسن انجام قرارداد یک فقره چک به شماره ………. به مبلغ………. به صورت حامل تقدیم اجیر خواهد نمود.
  3. در صورت انجام موضوع جعاله جاعل بلافاصله مکلف به تنظیم سه دانگ از شش‌دانگ پلاک موضوع قرارداد بنام اجیر خواهد نمود.
  4. در صورت تخلف جاعل از تنظیم سند رسمی بنام اجیر و یا ممانعت آتی وی در تصرف و انتفاع در ظرف سه روز از تاریخ اعلام اجیر علاوه بر تنظیم سند رسمی و رفع ممانعت چک یاد شده به‌عنوان وجه‌التزام تخلف ناشی از قرارداد تماماً توسط اجیر یا به حواله کرد وی وصول خواهد گردید.
  5. اجیر تنها در صورت انجام موضوع قرارداد مستحق اجرت مقرر در قرارداد خواهد بود.
  6. اجیر پس از تحویل سهم خویش و دریافت سند مالکیت سه دانگ از پلاک موصوف، چک موصوف را مسترد خواهد نمود.
  7. جاعل حق عزل اجیر و یا ضم افراد دیگر به قرارداد حاضر را ندارد و در غیر اینصورت این امر هیچ تأثیری در اجرت اخیر نخواهد داشت و هرگونه انتقال بعدی ملک توسط جاعل به هر طریق و به هرکس تأثیری در ثمن معامله حاضر نخواهد داشت.
  8. اجیر می‌تواند به میل و اراده خود انجام موضوع این قرارداد را با نظارت خود توسط افراد دیگر اجرا نماید.
 جاعل
اجیر
 شاهد ۱
شاهد ۲

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید