قرارداد ساخت کتابخانه

قرارداد ساخت کتابخانه   ماده ۱- طرفین قرارداد  الف) فروشنده: آقای ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. شماره شناسنامه ………… متولد………. به نشانی ………. تلفن: ………. ب) خریدار: ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. شماره شناسنامه………. منزل ………. به نشانی ………. تلفن: ……….   ماده ۲- موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از […]

قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)

قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر) ماده ۱- طرفین الف) پژوهشگر آقای ………. فرزند ………. شماره شناسنامه ………. صادره از ………. به آدرس ………. تلفن: ………. ب) ناشر انتشارات ………. به شماره ثبت………. به نشانی ………. با نمایندگی و امضاء مجاز ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. به آدرس ………. تلفن […]

قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی

قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی   ماده ۱- مصالحین و توافق کنندگان این قرارداد با رعایت مقررات مدنی با استناد به ماده ۱۰ این قانون و با لحاظ مقررات مربوط به قانون ثبت و قانون افراز و تفکیک املاک مشاعی به شرح ذیل بین اشخاص ذیل ذکر تنظیم و برای طرفین لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا […]

قرارداد بازاریابی و فروش

قرارداد بازاریابی و فروش ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین آقایان ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. به نشانی………. از یک طرف که از این پس در این قرارداد «اعطاء کننده بازاریابی» نامیده می‌شود و از طرف دیگر آقای ………. فرزند………. به شماره ملی………. به نشانی ……….که از این پس در این قرارداد […]

قرارداد واگذاری و مصالحه سهام

این قرارداد فی‌مابین آقای ……….. فرزند ………. به شماره ملی ………. به نشانی ………. که در این قرارداد اختصاراً «مصالح» نامیده می‌شود از یک‌سو و آقای ………. فرزند………. به شماره ملی……….به نشانی………. که در این قرارداد اختصاراً «متصالح» نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها […]

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از یک طرف که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود و از طرف دیگر آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه […]

قرارداد همکاری در وصول مطالبات

قرارداد همکاری در وصول مطالبات ماده ۱– طرفین قرارداد این قرارداد در تاریخ………. بین آقای ………. فرزند………. به شش………. و کد ملی………. به نشانی: ………. از این پس در این قرارداد اختصاراً «طرف اول» نامیده می‌شود از یک‌سو و آقای………. فرزند ………. به شش………. و کد ملی ………. به نشانی: ………. که از این پس […]

متمم قرارداد مشارکت در ساخت

متمم قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱- این متمم در مورخ………. بین طرفین قرارداد مشارکت مورخ ………. که به صورت عادی در ………. صفحه………. ماده تنظیم شده و مشخصات کامل آن‌ها در ابتدای قرارداد اصلی ذکر گردیده مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده و برای طرفین لازم اتباع و لازم‌الاجرا است. ماده ۲- طرفین […]

قرارداد صلح و اقاله

قرارداد صلح و اقاله ماده ۱- طرفین قرارداد صلح و اقاله طرف اول قرارداد (مصالح): آقای………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. متولد………. به نشانی: ………. طرف دوم قرارداد (متصالح): آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. متولد………. به نشانی: ………. تلفن………. ماده ۲- موضوع صلح و اقاله تمامیت مورد اجاره‌نامه مورخ […]

قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی

قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی این قرارداد با توجه به پروانه ساخت با مشخصات ………. که برای پلاک ثبتی ………. صادر گردیده و با عنایت به مادتین ۳۴۳ و ۳۵۲ قانون تجارت تنظیم و با قبول تعهدات طرفین قطعی و لازم‌الاجرا می‌گردد. ماده ۱- موجر (صاحب ملک) خانم………. فرزند………. شماره شناسنامه ………. شماره ملی………. […]

قرارداد جعاله

جعاله عبارت است از اینکه کسی مالی را به عنوان اجرت و یا مژدگانی برای عملی قرار دهد که در اصطلاح حقوقی التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین، جعاله تعهدی است جایز و معوض که دارای دو طرف است ماده ۱- طرفین قرارداد […]

قرارداد کار با مدت معین

قرارداد کار با مدت معین بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد فی‌مابین شرکت ………. به شماره ثبت ………. اداره ثبت شرکت‌های تهران به مدیریت عاملی آقای ………. به نشانی: ………. به عنوان «کارفرما» از یک‌سو و آقا و خانم نام ………. نام خانوادگی………. نام پدر………. شناسنامه………. تاریخ تولد………. کد ملی………. محل صدور………. […]