نمونه دادخواست اعسار

دادخواست اعسار

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی طبق قانون آیین دادرسی مدنی فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی در مورد مخارج محکمه بوده که با تصویب مواد ۶۹۳ و ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقررات آن منسوخ شده است به علاوه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با توجه به مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم این قانون که راجع به اعسار از هزینه دادرسی است و تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن نسخ گردیده است بنابراین در در مورد اعسار از هزینه دادرسی مقررات مندرج در مواد ۵۰۵ تا ۵۱۴ قانون اخیر التصویب قابل اعمال است اما بند ۲ ماده ۲۷ قانون اعسار که در خصوص اعسار از محکوم به است کماکان معتبر و قابل اجرا به نظر می رسد

 

نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره …  صادره از شعبه …
دلایل رونوشت کپی مصدق: ۱٫ ثانی دادخواست ۲٫ استشهادیه  محلی ۳٫ شهادت شهود ۴٫ دادنامه
ریاست محترم مجتمع قضائی…

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند:

موکل که به موجب دادنامه شماره … مورخ ۳۰/……./۹۴ صادره از شعبه …. دادگاه عمومی شهید صدر محکوم‌به پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار تومان به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به صورت غیابی شده است. نظر به اینکه موکل به خاطر بدهی­های متعدد در حال حاضر در زندان شهرستان … به سر می‌برد و متأسفانه بعضی از طلبکاران از این موضوع سوءاستفاده نموده و بدون توجه و اهمیت به محل خوانده اقدام به طرح دعوای مجهول‌المکان بودن موکل نموده‌اند که در غیاب ایشان دادنامه پیوست صادر شده است نظر به اینکه دلیل زندانی شدن موکل به خاطر بدهکاری سرسام‌آوری است که از بابت پول‌های ربوی پرداختی به صدها طلبکار از جمله خوانده پرونده حاضر می‌باشد که در این خصوص پرونده شکایت کیفری ربا  در دادسرای سیدخندان در شعبه پنجم با کلاسه پرونده … مطرح می‌باشد. نظر به مراتب فوق موکل هیچ نوع توانایی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد که این موضوع از طریق شهادت شهود چهار نفر عادل و آشنا به مورد زندگی ایشان گواهی گردیده که پیوست دادخواست است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق از محضر دادگاه محترم  تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره  …  صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید صدر تهران مورد  استدعاست.

 

نمونه دادخواست اعسار از محکوم­به

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به از دادنامه شماره ۹۲۰۷ مورخ ۲/۵/۹۲ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی باهنر تهران که برای آن به شماره …… پرونده اجراییه تشکیل گردیده است

دلایل کپی مصدق: ۱٫ ثانی دادخواست ۲٫ استشهادیه محلی ۳٫ شهادت شهود ۴٫ دادنامه ۵٫ برگ اجراییه
ریاست محترم مجتمع قضائی……

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب … که به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷ مورخ ۲/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی باهنر محکوم‌به پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن شده‌اند و با وجود اعتراض به این دادنامه شعبه … دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰ تأیید نموده است نظر به اینکه اینجانب خانه‌دار بوده و توانایی مالی برای پرداخت یک دفعه‌ای محکوم به مقرر را ندارم و هیچ درآمد یا مال و اموالی هم نداشته تا از طریق آن‌ها توان پرداخت محکوم به برای اینجانب محیا گردد و در حال حاضر نیز یکی از فرزندانم مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی در شهر دیگر و نیازمند هزینه‌های گزافی است و همسرم نیز کارگری بیش نیست و با وضعیت موجود ایشان نیز بی‌کار بوده که این موضوع از طریق شهادت شهود چهار نفر عادل و آشنا به مورد زندگی اینجانب گواهی گردیده که پیوست دادخواست است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار به تقسیط برای پرداخت محکوم به مورد استدعاست.

 

 

2 پاسخ

  1. سلام
    قضیه استناد به ق اعسار با توجه به قانون ن اجرای محکومیت های مالی ، منتفی نشده؟! این رو شفاف کنید.الان تقریبا همه، رویه شون منسوخ دونستن ق اعسار هست.
    اگر نظر شما غیر از اینه بفرمایید چطور.

    1. سلام خیر همچنان دادخواست اعسار قابل طرحه و با اثبات پذیرفته میشه

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید