فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون

شرایط روابط استیجاری , خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , خلع ‌ید از ملک مشاع , نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید

پرسش: یکی از شروط ضمن العقد عقد صلح چنین است: در صورتی که متصالح در مواعد مقرر نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را به‌صورت یک‌جانبه دارد و سپس تعدادی از چک‌های متصالح توسط بانک برگشت شده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود. به علت کسر موجودی و مصالح […]

موارد غبن فاحش فروشنده

موارد غبن فاحش فروشنده,قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین

پرسش: چنانچه ملکی توسط ایادی متعدد به ناقل قانونی و مشخصاً عقد بیع منتقل شود و هریک از عقود شرایط اساسی صحت معاملات را دارا باشد آیا فسخ معامله اول توسط مالک ثبتی (فروشنده اول) به علت خیار غبن و اثبات مغبون شدن وی حین‌العقد خللی بر سایر معاملات بعدی وارد می‌سازد؟ ضمناً با توجه […]

آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله

مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

پرسش: معامله‌ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قول‌نامه شرط شده چنانچه هریک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به‌طرف مقابل به‌عنوان ضرر و زیان بپردازد آیا شرط مذکور با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبطل عقد است؟ با توجه به‌صراحت ماده ۳۹۹ […]

استفاده از خیار عیب

درخواست فسخ معامله و آثار آن

پرسش: در اثر زلزله‌ای به قدرت چهار ریشتر ساختمان خریداری شده خراب می‌شود. چنانچه ساختمان‌های اطراف سالم باشد، در صورت کارشناسی و تأیید عدم استحکام بنا آیا خریدار می‌تواند از خیار عیب استفاده کند؟ اتفاق‌نظر بر اساس مقررات قانون مدنی به شرح مواد ۴۲۲ به بعد، خیار عیب و احکام آن بیان شده است. به […]

پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ

پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ

پرسش: در صورتی که در عقد بیعی پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تأخیر ثمن چگونه خواهد بود؟ نظر اکثریت خیار تأخیر ثمن در موضوع مانحن فیه منتفی است چون بر اساس قانون […]

ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

پرسش: ماده ۴۱۶ مدنی اشعار به وجود غبن فاحش در معامله دارد که بعد از علم باعث فسخ معامله می‌شود. حال اگر بایع اسقاط کافه خیارات من‌جمله خیار غبن کرد، آیا پس از قطعی شدن بیع می‌تواند به ادعای این‌که اسقاط غبن افحش نکرده مدعی آن شود؟ نظر اکثریت نظر به اینکه بایع با اسقاط […]

در آثار فسخ نسبت به حق غیر

خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , دعوای خلع ‌ید مالک , دعوای تخلیه و خلع ‌ید

پرسش: بیعی واقع می‌شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می‌کند؛ لیکن قبل از فسخ، خریدار مبیع را به شخص ثالث به‌وسیله یکی از عقود معین انتقال داده است. حال پرسش این است که فسخ معامله اول چه تأثیری در معامله دوم دارد و فروشنده اولیه حق استرداد عین مبیع […]

تبعات مستحق للغیر بودن مبیع و ضمان درک

 مستحق للغیر درآمدن مبیع

 مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمانت آن الف) مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع؟ ب) آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به‌موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید، چنانچه مشتری در قطعه زمینی که خریده است، اقدام به احداث مستحدثات نیز […]

دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ

زمان محاسبۀ اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله

پرسش: مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است. در زمان تحویل مشخص می‌شود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت حق پارکینگی را که تحویل وی نشده است می‌کند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟ نظر اکثریت خواهان می‌توان دادخواست فسخ بدهد. علاوه […]

تحقق خیار فسخ برای بیع در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر

خسارت تأخیر تأدیه در معامله سرقفلی , خلع ‌ید از منابع ملی شده

پرسش: هرگاه در عقد بیع تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل باشد و شرط شود چنانچه مشتری در موعد مقرر باقیمانده ثمن را نپردازد بایع حق داشته باشد عقد را منفسخ نماید. اولاً: آیا تخلف از شرط مذکور موجب خیار فسخ برای بایع می‌شود؟ ثانیاً: اگر مشتری قبل از فرا رسیدن موعد تأدیه ثمن، […]

مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

 مستحق للغیر درآمدن مبیع

پرسش: معامله‌ای در مورد زمینی با مساحت معین منعقد می‌شود به‌شرط این‌که بعد از پیاده شدن نقشه خیابان تحویل شود و فروشنده کشف‌الفساد را به عهده می‌گیرد، قبل از تحویل زمین، وزارت مسکن و شهرسازی زمین را تصرف می‌کند، فروشنده ادعا می‌کند. استناد قانون مدنی، با لحاظ عدم امکان تسلیم مبیع، بیع باطل است و […]