تعریف فسخ اجاره و فسخ اجاره توسط مستاجر

فسخ اجاره

فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود.   موارد فسخ اجاره در قانون مدنی […]

تخلیه مغازه به جهت انقضا مدت اجاره

با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ شیوه مقنن در خصوص تخلیه محل‌های مسکونی و محل‌های تجاری فاقد سرقفلی به کلی تغییر کرد مقنن در راستای تسریع روند تخلیه جهت تشویق مالکین به اجاره دادن املاک خالی خود با شرایطی دستور تخلیه را جایگزین حکم تخلیه نموده به طوری که با وجود این شرایط […]